Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020-2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS ĮGYVENDINANT ŠIUOLAIKINĮ UGDYMO / MOKYMO TURINĮ
2 prioritetas. KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ VEIKSMINGAI UGDYTI SKIRTINGŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS MOKINIUS, TOBULINIMAS
3 prioritetas. VADOVAVIMO IR LYDERYSTĖS UGDYMO / MOKYMO PROCESUI IR ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2021-04-16, 22 15.00 Virtuali aplinka

„Kompetencijų ugdymas dalyku. Ugdymo planas „70 % +30 %“ (8 val.).

Programa „Fizikos mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“ (40 val.).

Lektorės – O. Vaščenkienė, NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė, mokyt. eksp. R. Skorulskienė.

Dalyviai – fizikos mokytojai.

1 prioritetas.


Kaina: 0.87€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registracija baigta
2021-04-20, 27 14.00 Virtuali aplinka

„Jaunojo techniko atradimai. Elektra“ (22 val.).                                      

Programa „STEAM kompetencijų ugdymas technine kūryba“ (40 val.).

Lektoriai – mokyt. metod. D. Mykolaitienė, vyr. mokyt. V. Bytautas.  

Dalyviai – technologijų, neformaliojo ugdymo mokytojai.  

1 prioritetas.                            


Kaina: 3.00€

A. Bakutis

Tel. 8 685 25220

alvydas.bakutis@kpkc.lt               

Registracija baigta
2021-04-22 14.00 Virtuali aplinka

„Netradicinės fizinio aktyvumo formos, jų taikymas esant nuotoliniam mokymui“ (12 val.).
Programa „Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos: fizinis pajėgumas ir fizinis aktyvumas“ (40 val.).
Lektorius – prof. dr. A. Emeljanovas (LSU).

Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir bendrojo ugdymo fizinio ugdymo mokytojai.

Dalyviams būtina būti su sportine apranga, turėti kelis A4 popieriaus lapus, kėdę ir rankšluostį.

1 prioritetas.


Kaina: 15.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. 865618534

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-04-23 13.00 Virtuali aplinka

„Ugdomosios ir terapinės priemonės formuojant emociškai palankią ugdymo aplinką“ (6 val.).

Programa „Emociškai palankios aplinkos formavimas ugdymo(si) įstaigoje“ (40 val.).

Lektorė – I. Sosnovska, ISEI (International Sociaty for Emotional Intelligence) mokslinės bendruomenės akredituota instruktorė ir koordinatorė Lietuvoje.

Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.

1 prioritetas.


Kaina: 23.00€

E. Ragauskaitė

Tel. 863837417

egle.ragauskaite@kpkc.lt


Registruotis
2021-04-23 13.00 Virtuali aplinka

„Mokymasis komandoje: bendradarbiavimas ir veikimas kartu tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (8 val.).

Programa „Mokymasis komandoje: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (40 val.).

Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).
Dalyviai – priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo mokytojai, vadovai.

1 prioritetas.


Kaina: 20.00€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Registracija baigta
2021-04-23 13.00 Virtuali aplinka

„Įtraukusis ugdymas švietimo ir ugdymo kaitos kontekste“ (8 val.).

Programa „Įtraukiojo ugdymo organizavimo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (40 val.).

Lektorė – psichol. R.Žiulytė.

Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

2 prioritetas


Kaina: 17.00€

V. Segalovičienė

(8 37)20 01 27

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-04-26 14.00 Virtuali aplinka

„4 K modelis šiuolaikinio švietimo ir ateities kompetencijų kontekste“ (8 val.).

Programa „4 K (aš kuriu, aš keičiu, aš su kitais, aš kitiems) modelio diegimo ir taikymo psichologiniai aspektai“ (40 val.).

Lektorius – psichol. J. Belte (VGTU).

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.

1 prioritetas.


Kaina: 15.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. 865618534

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-04-26 15.00 Virtuali aplinka

Neformaliojo vaikų švietimo krašto pažinimo veiklų organizavimo patirtis, tobulinant bendrąsias bei dalykines mokytojų kompetencijas“ (8 val.).

Programa „Inovatyvių metodų, mokymo(si) patrauklios ir efektyvios ugdymo(si) aplinkos panaudojimas neformaliojo vaikų švietimo pažintinėje veikloje“ (40 val.).                                             

Lektoriai – mokyt. metod. L. Nakutienė, mokyt. metod. D. Galskienė, vyr. mokyt. V. Lataitė.                                                 

Dalyviai – neformaliojo ugdymo, įvairių dalykų mokytojai. 

1 prioritetas.                                                                                                                                                                                                                          


Kaina: 3.00€

A. Bakutis

Tel. 8 685 25220 

alvydas.bakutis@kpkc.lt             

Registruotis
2021-04-27 13.00 Virtruali aplinka

Seminaras „Socialiai priimtino elgesio formavimas. Kritinės situacijos valdymas“ (8 val.).

Programa „Autizmo spektro sutrikimai: kaip atpažinti ir padėti“ (40 val.).

Lektorė – psichol. T. Malvicė.

Dalyviai – mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Kauno m. savivaldybės ugdymo įstaigų mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams seminaras nemokamas.

2 prioritetas.


Kaina: 10.00€

V. Segalovičienė

(8 37020 01 27

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Registracija baigta
2021-04-27 13.00 Virtuali aplinka

„Kaip pažįstamas praeities paveldas: valdovų rezidencijos Vilniuje kūrimasis ir raida (XIV–XV a.)“ (8 val.).

Programa „Įtraukaus pažinimo ugdymas muziejuje: interaktyvūs mokymo(si) modeliai“ (44 val.).

Lektoriai – jungtinė Valdovų rūmų muziejaus lektorių komanda.

Dalyviai – Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų istorijos, pilietinio ugdymo, dailės, muzikos, pradinio ugdymo mokytojai.

1 prioritetas.


Kaina: 0.87€

L. Vaitkevičienė

Tel. 865618534

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registracija baigta
2021-04-27 14.00 Virtualia aplinka

„Galimi iššūkiai mokinio padėjėjams SUP vaikų ugdymo(si) procese. Kaip juos įveikti?“ (8 val.).
Programa „Mokinio padėjėjų kvalifikacijos tobulinimas  SUP vaikų ugdymo(si) galimybių užtikrinimui“ (40 val.).
Lektorė – dokt., med. psichol. O. Mačėnaitė.

Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjai, įgiję pradines mokytojų padėjėjų kompetencijas (privaloma dalyvauti abi dienas).

Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjams seminaras nemokamas (mokestis už pažymėjimo išdavimą - 0,87 Eur).

2 prioritetas.


Kaina: 17.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registruotis
2021-04-29 15.00 Virtuali aplinka
2021-04-28 13.00 Virtuali aplinka

„Virtualių socialinių erdvių pranašumai ir pavojai. Mokymosi kūrybiškumą skatinantys metodai“( 8 val.).

Programa „ Kūrybinio mąstymo teoriniai ir praktiniai pedagoginiai aspektai“ ( 40 val.).

Lektorius – dr. L. Degėsys.

Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

1 prioritetas


Kaina: 18.00€

V. Segalovičienė

(8 37)20 01 27

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-04-30 13.00 Virtuali aplinka

„Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumui plėtoti. Siekis ir rezultatas“ (12 val.).

Programa „Tarptautinio eTwinning projekto „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“ pristatymas, įgyvendinimas ir perspektyvos“ (40 val.).

Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, vadovai.
1 prioritetas.


Kaina: 22.00€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27
audrone.antanaviciene@kpkc.lt


Registruotis
2021-05-04 13.00 Virtuali aplinka

„Žaidybinės veiklos – raktas į pažinimą, mokymąsi, motyvaciją“ (12 val.).
Programa „Kūrybiškumo ugdymas teatrinio veiksmo metodais“ (40 val.).
Lektorė – K. Savickytė, aktorė, studijos „Šilkaus pupa“ įkūrėja bei programų vadovė, knygos vaikams ir tėvams „Kuriame pasaką“ autorė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.


Kaina: 20.00€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27
audrone.antanaviciene@kpkc.lt


Registruotis
Planuojama 2021-04-26–2021-04-30 15.00 Virtuali aplinka

„Microsoft 365 aplikacijos nuotoliniam mokymui“ (10 val.).

Programa „Virtualių mokymo(si) aplinkų panaudojimo galimybės“ (40 val.).

Lektorius – E. Stalioraitis („Microsoft“).

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.

Seminaro data bus tikslinama balandžio 16 d.

1 prioritetas.


Kaina: 15.00€

A. Veličkaitė

informacinis@kpkc.lt

Registruotis

Kursai

2021-03-22 - 2021-04-27 14.00; 15.00 Virtuali aplinka

„Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 val.).

Dalyviai – asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Pedagogika – kovo 22, balandžio 6, 12, 19, 26 d. 15 val.;

Psichologija – kovo 23, 29, 30, balandžio 8, 9 d. 14 val.;

Didaktika – balandžio 13, 15, 20, 22, 27 d. 15 val..

1 prioritetas.


Kaina: 160.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registracija baigta
2021-04-08 - 2021-06-17 17.30 Virtuali aplinka

„Interjero projektavimo pagrindai, taikant Corel Draw ir AutoCad programas“ (160 val.).

Lektorės – dėst. G. Šutienė (KK), interjero dizainerė D. Bernotavičiūtė.

Dalyviai – įvairių dalykų formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai.

Kursai vyks 2–3 kartus per savaitę. Būtina turėti asmeninę kompiuterinę-programinę įrangą.

1 prioritetas.


Kaina: 250.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis

Konferencijos

2021-04-28 11.00 Virtuali aplinka

Respublikinė konferencija „Menas mokyti(s)“.                       

Dalyviai – meninio ugdymo mokytojai. 

1 prioritetas.                                        


Kaina: 0.87€

A. Bakutis 

alvydas.bakutis@kpkc.lt                           

Registruotis

Metodiniai renginiai

2021-04-19 - 23 xx Virtuali aplinka

Metodinė savaitė ,,Šokių ritmu“.

19 d. 16 val. – „Lotynų Amerikos ritmu“. Veda – mokyt. A. Braziūnaitė. 

20 d. 16 val. – „Afro ritmu“.  Veda – mokyt. I. Vizgaitytė.

21 d. 17 val. – „Džiaivas – šokio charakteris, ritmas, spiruokliavimas. Kikų technika, mooch“ figūros mokymas“. Veda – mokyt. Daiva Mitkuvienė.

22 d. 15 val. – „Kūno pusiausvyra ir koncentracijos lavinimas“. Veda – mokyt. D. Zabotkienė.

23 d. 15 val. –  „Lankstumas šokių kompozicijoje“. Veda – mokyt. metod. I. Lazauskienė.

Užsiėmimus veda  Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų šiuolaikinių šokių studijos „Vėtra“ pedagogai.

Dalyviai – šokių mokytojai.

1 prioritetas.                                                                        


Kaina: 0.00€

A. Bakutis 

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2021-04-27 15.00 Virtuali aplinka

Gerosios patirties sklaidos renginys „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai“.

Veda – Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos mokytojų komanda.

Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

V. Barzdžiuvienė

Tel. 8 685 25348

 vilija.barzdziuviene@kpkc.lt


Registruotis
2021-04-29 16.00 Virtuali aplinka

Metodinė valanda-diskusija „Fizinio ugdymo turinio aktualijos“. KEIČIAMA RENGINIO DATA Į GEGUŽĖS 6 D. 16 VAL.

Veda – mokyt. eksp. I. Palavinskienė.

Dalyviai – Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų fizinio ugdymo mokytojai.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. 865618534

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-05-05 14.00 Virtuali aplinka

„Leidyklos „Šviesa“ mokomosios literatūros bei kitos aktualios naujienos“ (2 val.).

Veda – R. Žemaitienė, leidykla „Šviesa“.

Dalyviai – bibliotekininkai.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Valentukonienė

8 (37) 32 40 50 

biblioteka@kpkc.lt

Registruotis

Paskaitos

2021-04-30 12.00 Virtuali aplinka

Paskaita „Kaip atrodo autizmas?“.

Lektorė – vaikų ir paauglių psichiatrė, gydytoja  E. Žilinskienė.

Dalyviai – mokytojai, vadovai.

2 prioritetas.


Kaina: 0.00€

V. Segalovičienė

(8 37)20 01 27

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Registracija baigta

Konsultacijos

2021-04-22 16.00 Virtuali aplinka

„Mokinių matematinių žinių ir gebėjimų svarba, rengiantis vidurinio ugdymo pakopai“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. I. Knyzelienė.

Dalyviai – matematikos mokytojai.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis

Renginiai mokiniams

2021-03-18 - 20 xx Virtuali aplinka

53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etapas.

Dalyviai – pakviesti 9–12 klasių mokiniai.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis
2021-04-01,15,22,29 15.30 Virtuali aplinka

Papildomi matematikos užsiėmimai Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.

Veda – mokyt. metod. I. Bakutienė.

Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 20202021 m. įgyvendinimas.

Dalyviai – gabesnieji matematikai Kauno m. III gimn. klasių mokiniai.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis
2021-04-29 14.00 Virtuali aplinka

Informacinių technologijų kompiuterinio teksto redagavimo konkursas „Simbolis“.

Dalyviai – Kauno miesto 7–11 klasių mokiniai.

Registracija iki balandžio 28 d. nuoroda
Informacija el. p.
vaida.valiuviene@gmail.com


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis

Renginiai tėvams

2021-04-22 18.00 Virtuali aplinka

Paskaita „Kas išmokys mūsų vaikus finansinio raštingumo?“ (2 val.).

Lektorė – E. Pilipavičienė, ERGO Life Insurance SE mokymų vadovė.


Kaina: 0.00€

A. Veličkaitė

informacinis@kpkc.lt

Registracija baigta
2021-04-29 17.30 Virtuali aplinka

Virtuali paskaita „Streso valdymas prieš valstybinius brandos egzaminus. Kaip padėti savo vaikui?“.
Lektorius - dr. J. Neverauskas, gydytojas psichoterapeutas, Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacijos, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos prezidentas.

Dalyviai - Kauno miesto gimnazijų abiturientų tėvai.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registruotis
2021-05-05 17.30 Virtuali aplinka

Virtuali paskaita tėvams „Pasirūpinsime vaiko emocine išmintimi - pasirūpinsime savimi“.

Lektorius – Linas Slušnys, LR Seimo narys, vaikų, paauglių psichiatras.


Kaina: 0.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-06-02 17.30 Virtuali aplinka

Virtuali paskaita

„Sutikime vasarą saugiai“.

Lektorė – Agnė Greblikaitė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės pareigūnų veiklos   skyriaus viršininkė


Kaina: 0.00€

V. . Barzdžiuvienė

Tel. 8 685 25348 

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Registruotis

Registruojame

2021-xx-xx 14.00 Virtuali aplinka Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2021-xx-xx xx Virtuali aplinka

Registruojame į nuotolinius kursus „Lietuvių kalbos mokymas priešmokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose“ (40 val.).

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas. 
Kaina: 85.00€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37)20 01 27
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-xx-xx xx Virtuali aplinka

Registruojame į nuotolinius kursus „Lietuvių kalbos mokymas ikimokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose“ (40 val.).

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas. Kaina: 85.00€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37)20 01 27
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-xx-xx xx Virtuali aplinka

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, šiuos kursus privalo išklausyti: mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.

2 prioritetas.


Kaina: 55.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-xx-xx xx Virtuali aplinka

Registruojame asmenis, dirbančius ar ketinančius dirbti mokytojų padėjėjais bendrojo ugdymo mokykloje, į mokymus „Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.)

Mokymai skirti tiems asmenims, kurie dar nedalyvavo KPKC organizuotuose 40 val. arba 107 val. mokymuose mokytojų padėjėjams.

Mokymai vyks ir konkrečios datos bus nurodytos, kai susidarys reikiamo skaičiaus dalyvių grupė.


Kaina: 90.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis
2021-xx-xx xx Virtuali aplinka

Registruojame į kursus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.).

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks birželio mėn. surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 65.00€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27
audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Registruotis
2021-xx-xx xx Virtuali aplinka

Registruojame į nuotolinius kursus „Lietuvių kalbos mokymas ankstyvajame amžiuje (programa skirta pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos mokytojams)“ (40 val.).

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas.


Kaina: 85.00€

Z. Verbickienė

Tel. (8 37) 32 41 58
zita.verbickiene@kpkc.lt

Registruotis
2021-xxx-xxx 10.00 KPKC, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją

Registruojame į kvalifikacijos tobulinimo programos „Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Pasirengimas kompetencijų vertinimui“ (40 val.) mokymus.

Lektorės – R. Mašurinienė, A. Plytninkaitė, NMVA fasilitatorės.

Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.

3 prioritetas.


Kaina: 160.00€

V. Barzdžiuvienė

Tel. 8 685 25348

 vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Registruotis