Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020-2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS ĮGYVENDINANT ŠIUOLAIKINĮ UGDYMO / MOKYMO TURINĮ
2 prioritetas. KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ VEIKSMINGAI UGDYTI SKIRTINGŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS MOKINIUS, TOBULINIMAS
3 prioritetas. VADOVAVIMO IR LYDERYSTĖS UGDYMO / MOKYMO PROCESUI IR ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2021-06-16 13.00 Virtuali aplinka

„Ritmika 2–6 m. amžiaus vaikams“ (6 val.). Programa „Ankstyvasis meninis ugdymas (2–6 m. vaikams): dailė, teatras, ritmika“ (40 val.).

Lektorius – V. Vyšniauskas (VŠĮ ,,Klouno Bomo Studija“).

Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.

1 prioritetas.


Kaina: 10.00€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-06-18 13.00 Virtuali aplinka

„Skaitmeninio ugdymo(si) turinio rengimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje“ (10 val.).

Programa „Skaitmeninio ugdymo(si) turinio kūrimas bei vizualizavimas ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje“ (40 val.).

Lektoriai – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

1 prioritetas.


Kaina: 20.00€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Registracija baigta
2021-06-18 8.00 Prienų r. Trakeliai

Edukacinė išvyka - seminarasNaujos patirtys, patyriminis ugdymas ir komandinis darbas vykdant pažintines išvykas, žygius“ (10 val.).

Programa „Inovatyvių metodų, mokymo(si) patrauklios ir efektyvios ugdymo(si) aplinkos panaudojimas neformaliojo vaikų švietimo pažintinėje veikloje“ (40 val.).                                            

Lektorė – mokyt. metod. L. Nakutienė.                                        

Dalyviai – neformaliojo ugdymo mokytojai.

1 prioritetas.                                                               


Kaina: 3.00€

A. Bakutis

Tel. (8 37) 32 40 52

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registracija baigta
2021-06-28 14.00 Virtuali aplinka

„Meninės fotografijos kūrybos bei raiškos priemonės ir vertinimo kriterijai“ (8 val.).

Programa „Medijų taikymas ugdymo procese“ (40 val.).

Lektoriai – prof. R. Požerskis (VDU), fotografas R. Meilutis, mokyt. eksp. T. Kuzmina, mokyt. eksp. I. Kuzminas.

Dalyviai – dailės, technologijų, neformaliojo ugdymo mokytojai.

1 prioritetas.       


Kaina: 3.00€

A. Bakutis

Tel. 8 685 25220             

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2021-06-29, 30; 2021-07-12 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44

„Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Pasirengimas kompetencijų vertinimui“ (40 val.).

Lektorės – R. Mašurinienė, A. Plytninkaitė, NMVA fasilitatorės.

3 prioritetas.


Kaina: 160.00€

V. Barzdžiuvienė

Tel. 8 685 25348

 vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Registruotis

Kursai

2021-06-07,08,09 14.00 Virtuali aplinka

„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).

Lektorė – mokyt. eksp. B. Kuklierienė.

Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.

1 prioritetas.                                                                                    


Kaina: 40.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. 865618534

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis

Konferencijos

2021-06-21 9.00 Virtuali aplinka

„Įkvepiančios pamokos mokytojui“.

Dalyviai – mokyklų vadovai, pradinių klasių mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

1 prioritetas.


Kaina: 0.87€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27
audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

J. Vengalienė

Registruotis
2021-06-22 10.00 Virtuali aplinka

Respublikinė konferencija „Mokinio individualios pažangos stebėjimo, įsivertinimo ir vertinimo geroji patirtis“.

Dalyviai – mokyklų vadovai, pradinių klasių mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

1 prioritetas.


Kaina: 0.87€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

I. Lodienė

Registruotis

Metodiniai renginiai

2021-06-17 114.00 Virtuali aplinka

„Įtraukusis ugdymas. Kauno l.-d. „Vyturėlis“ geroji patirtis“.

Veda – Kauno l.-d. „Vyturėlis“ komanda.

Dalyviai – ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

2 prioritetas.


Kaina: 0.00€

V. Segalovičienė

(8 37) 20 01 27

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Registracija baigta

Renginiai tėvams

2021-06-16 18.00 Virtuali aplinka

Vaiko emocinė psichinė sveikata. Į ką atkreipti dėmesį“.

Lektorė – psichol. N. Gruodienė


Kaina: 0.00€

V. Segalovičienė

(8 37) 20 01 27

valerija.segaloviciene@kpkc.lt


 


 


Registruotis

Registruojame

2021-xx-xx 14.00 Virtuali aplinka Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2021-xx-xx xx Virtuali aplinka

Registruojame į kursus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.).

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks birželio mėn. surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 65.00€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27
audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Registruotis
2021-xx-xx xx Virtuali aplinka

„Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 val.).

Dalyviai – asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas.


Kaina: 160.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. 865618534

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis