Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020-2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS ĮGYVENDINANT ŠIUOLAIKINĮ UGDYMO / MOKYMO TURINĮ
2 prioritetas. KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ VEIKSMINGAI UGDYTI SKIRTINGŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS MOKINIUS, TOBULINIMAS
3 prioritetas. VADOVAVIMO IR LYDERYSTĖS UGDYMO / MOKYMO PROCESUI IR ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2020-10-06, 19, 29 13.00 Virtuali aplinka

„Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Tikslinė dalyvių grupė - bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjai/ asmenys, ketinantys dirbti mokytojų padėjėjais. 

Mokymų tęsinys – lapkričio 3, 6, 17, 20 d. nuo 13 val.

2 prioritetas.

PS. Seminaras kartojamas. BŪTINA DALYVAUTI VISOMIS NURODYTOMIS DIENOMIS (o ne pasirinktinai).


Kaina: 90.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registracija baigta
2020-10-20, 26,27 15.00 Virtuali aplinka
2020-10-27 10.00 Kauno arkivyskupijos katechetikos c., Papilio g. 5

Seminaras tikybos mokytojams, katechetams „Teminės metodinės medžiagos „Išganymo istorija – praktinis Biblijos skaitymas – Liturginiai metai – Eucharistija“ analizė.

Lektorės – Z. Tručionienė (PVKC), mokyt. met. L. Žostautaitė.

1 prioritetas.  

DĖMESIO! Seminaras nukeliamas į gruodžio mėnesį.                                                                                                                


Kaina: 3.00€

Z. Verbickienė

Tel. (8 37) 32 41 58,

 zita.verbickiene@kpkc.lt,

I. Rakauskienė

Tel. 8 615 72032

Registruotis
2020-10-30 13.00 Virtuali aplinka

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio mokymosi įgalinimas kuriant virtualias netipines mokymo(si) aplinkas bei naudojant Google Apps ir Microsoft Office įrankius“ (12 val.).

Programa „Mokytojų bei specialistų įgalinimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės bei perspektyvos“ (40 val.).

Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).

1 prioritetas.                                                                                                                 


Kaina: 19.00€


A. Antanavičienė

Tel. (8 37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-11-03, 06, 17, 20 13.00 Virtuali aplinka

„Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.) (tęsinys). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

2 prioritetas.


Kaina: 90.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registracija baigta
2020-11-04 13.00 Virtuali aplinka

Seminaras „Kaip sumažinti negatyvų pokyčių poveikį ir išsilaisvinti nuo neigiamų emocijų bei įsitikinimų?“ (6 val.)

Programa „Pedagogo motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas švietimo sistemos pokyčių sąlygomis“ (40 val.).

Lektorė – I. Čekauskienė

1 prioritetas.


Kaina: 23.00€

E. Ragauskaitė

Tel. (8 37) 32 42 11

egle.ragauskaite@kpkc.lt 

Registruotis
2020-11-09, 10 14.00 Virtuali aplinka

„Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio pažinimo svarba“ (8 val.). Lektorė – dokt., psichol. O. Mačėnaitė.

Programa „Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.). 

2 prioritetas.                                                                                                              


Kaina: 16.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registruotis
2020-11-09 11.00 Virtuali aplinka

Seminaras Kauno muzikos mokyklų mokytojams, besiruošiantiems įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją „Visapusiškas pasirengimas siekiant įgyti aukštesnę mokytojo kvalifikacinę kategoriją: praktinė veikla ir ją pagrindžiančių veiklos dokumentų grupavimas pagal atestacijos rodiklius“ (6 val.).

LektoriusD. Milius, Kauno 1-osios muzikos mokyklos Mokytojų atestacinės komisijos sekretorius, KTU SHMMF doktorantas.

3 prioritetas.                                                                                                           


Kaina: 0.87€

A. Bakutis

Tel. (8 37) 32 40 52

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2020-11-18 13.00 Virtuali aplinka

Seminaras priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokytojams

„Vaikų kūrybiškumo išlaisvinimas raiškiuoju skaitymu“ (8 val.).

Programa „Idėjos ir laisvė vaikų kūrybai“ (40 val.).

Lektorius – aktorius H. Savickis, aktorinio meistriškumo ir scenos kalbos mokytojas.

3 prioritetas.


Kaina: 16.00€

A. Antanavičienė

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Tel. 8(37) 20 01 27

Registruotis
2020-11-19 13.00 Virtuali aplinka

„2020–2021 metų išorinio mokinių pasiekimų vertinimo aktualijos“ (8 val.).

Programa „Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui vadybinių kompetencijų tobulinimas“ (40 val.).

Lektorė – A. Ranonytė (NŠA).

Kauno m. savivaldybės mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui seminaras nemokamas.


Kaina: 20.00€

A. Veličkaitė

tel. (8 37) 32 39 41

informacinis@kpkc.lt


Registruotis
2020-11-19 14.00 Virtuali aplinka

„Mokymosi objektų kūrimas ir taikymas, mokymo(si) metodai, tinkami mokantis nuotoliniu būdu“ (10 val.).

Programa „Link mokyklos be sienų: XXI amžiaus pamoka“ (40 val.).

Lektorė – E. Vaivadienė (NŠA).

1 prioritetas.                          


Kaina: 25.00€

A. Veličkaitė

tel. (8 37) 32 39 41

informacinis@kpkc.lt


Registruotis
2020-11-20 13.30 Virtuali aplinka

Seminaras priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo mokytojams, vadovams

„Mokymasis komandoje: tinklaveikos kūrimas tarptautiniame eTwinning projekte“ (10 val.).

Programa „Mokymasis komandoje: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (40 val.).

Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).

1 prioritetas.                                                                                                              


Kaina: 20.00€

A. Antanavičienė

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Tel. 8(37) 20 01 27

Registruotis
2020-11-23, 24 14.00 Virtuali aplinka

„Psichologo patarimai matematikos mokytojui“ (6 val.). Programa „Matematikos mokymo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (40 val.).

Lektorius – dr. T. Lagūnavičius.

Kauno miesto savivaldybės mokyklų mokytojams seminaras nemokamas.

1 prioritetas.


Kaina: 15.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registruotis
2020-11-23 10.00 Virtuali aplinka

Seminaras „Perdegimo prevencija: streso valdymas, pozityvumas, atsipalaidavimas“ (6 val.)

Programa „Pedagogo motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas švietimo sistemos pokyčių sąlygomis“ (40 val.).

Lektorė – I. Čekauskienė

1 prioritetas.Kaina: 23.00€

E. Ragauskaitė

Tel. (8 37) 32 42 11

egle.ragauskaite@kpkc.lt

Registruotis
2020-11-23 13.00 Virtuali aplinka

Asmeninio veiksmingumo didinimas ir pokyčių valdymas esant dideliems iššūkiams (8 val.).

Programa „Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui vadybinių kompetencijų tobulinimas“ (40 val.).

Lektorius – dr. J. Neverauskas, gydytojas neurologas, psichoterapeutas, Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos prezidentas, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos prezidentas.

Kauno m. savivaldybės mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui seminaras nemokamas.

3 prioritetas.                                                                                                             


Kaina: 25.00€

A. Veličkaitė

tel. (8 37) 32 39 41

informacinis@kpkc.lt

Registruotis
2020-11-23 15.00 Virtuali aplinka

Seminaras bendrojo, neformaliojo ugdymo mokytojams „Europos paveldo objektai Kaune. Modernizmas ir tautiškumas architektūros pavelde“ (6 val.).

Mokymų programa „Neformaliojo švietimo mokytojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimas, siekiant ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimą“ (40 val.).

Lektorės – mokyt. met. L. Nakutienė, D. Galskienė.

3 prioritetas.  


Kaina: 3.00€

A. Bakutis                  

Tel. (8 37) 32 40 52

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2020-11-23 15.00 Virtuali aplinka

Praktinis seminaras „Kognityvinių gebėjimų  ugdymo įrankiai  vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų“ (6 val.). 

Programa „SUP turinčių vaikų ugdymas: priemonės, poveikis, pokytis“ (40 val.).

Lektorė – psichol., dokt. O. Mačėnaitė.

2 prioritetas.                                                                                                              


Kaina: 15.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-11-24, 2020-11-27 xx Virtuali aplinka

„Formuojamasis vertinimas ir mokinio individualios pažangos fiksavimas panaudojant informacines technologijas“ (12 val.).

Programa „IT įrankiai šiuolaikiniam mokytojui: dirbant klasėje ir nuotoliniu būdu“ (40 val.). Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė.

1 prioritetas.                                                                                                             


Kaina: 19.00€

A. Veličkaitė

tel. (8 37) 32 39 41

informacinis@kpkc.lt


Registruotis
2020-11-25 14.00 Virtuali aplinka

Seminaras žmogaus saugos, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Aktyvių sveikatos mokymo metodų naudojimas vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimui“ (6 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

1 prioritetas.                                                                                                                


Kaina: 3.00€

A. Bakutis

Tel. (8 37) 32 40 52

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2020-11-27 13.30 Virtuali aplinka

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams, vadovams

„Pasirengimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje bei priešmokyklinėje įstaigoje: strategijos, mokymo(si) aplinkos ir metodų pasirinkimas bei nuotolinio darbo užduočių rengimas“ (8 val.).

Programa „Mokytojų bei specialistų įgalinimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės bei perspektyvos“ (40 val.).

Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).

1 prioritetas.                                                                                                              


Kaina: 20.00€

A. Antanavičienė

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Tel. 8(37) 20 01 27

Registruotis
2020-12-01 10.00 Virtuali aplinka

Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Inovatyvūs fizinio aktyvumo užsiėmimai ankstyvojo amžiaus vaikų (iki 3 metų) grupėje“ (8 val.).

Programa „Inovatyvios fizinio aktyvumo ir kūno kultūros pamokos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“ (40 val.).

Lektoriai – S. Urvikytė, trenerė-kineziterapeutė, M. Pocius, VšĮ judesio studija „Strakaliukas“ vadovas.Kaina: 18.00€

A. Antanavičienė

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Tel. 8(37) 20 01 27

Registruotis

Kursai

2020-09-24 – 2020-10-23 14.00; 15.00 Virtuali aplinka

„Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).

  • Dalyviams, kurių pateiktiems projektams bus skirtas finansavimas ir bus pasirašytos sutartys su Kauno miesto savivaldybe dėl Kauno miesto savivaldybės vaikų rudens stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo, kursų išlaidos gali būti apmokėtos Kauno miesto savivaldybės lėšomis.

Dalyviai asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.


Pedagogika – rugsėjo 29, 30, spalio 7, 12, 13 d. 14 val.;

Psichologija – rugsėjo 24, 25, spalio 6, 8, 9 d. 14 val.;

Didaktika – spalio 14, 15, 21, 22 d. 15 val., spalio 23 d. 14 val.


Kaina: 160.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registracija baigta
2020-10-16,19,20 14.00 Virtuali aplinka

Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams

„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).

3 prioritetas.Kaina: 40.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-10-22,26,27,28,29,30 14.00; 10.00 Virtuali aplinka

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).

Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai  vyks: 2020-10-22 - 14 val., 2020-10-26–30 - 10 val.

1 prioritetas.


Kaina: 55.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registracija baigta
2020-11-12, 2020-11-18, 2020-12-02, 2020-12-10 14.00, 15.00, 14.00, 15.00 Virtuali aplinka

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
1 prioritetas. 

Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 96.00€

A. Veličkaitė

tel. (8 37) 32 39 41

informacinis@kpkc.lt

Registruotis

Metodiniai renginiai

202-11-04 10.00 Virtuali aplinka

Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų muzikos mokytojų draugijos nariams

„Muzika ir spalvos keturiuose metų laikuose“.

Veda – muz. mokyt. met. A. Ambrzevičienė, logop. L. Bartkevičienė.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

A. Antanavičienė

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Tel. 8(37) 20 01 27

Registruotis
2020-11-12 15.00 Virtuali aplinka

Apskritojo stalo diskusija Kauno miesto matematikos mokytojams „Kaip pagerinti matematikos VBE rezultatus“. Veda – mokyt. eksp. R. Jonaitienė, mokyt. eksp. B. Narijauskaitė.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis
2020-11-17 16.00 Virtuali aplinka

Istorijos mokytojų metodinis renginys-diskusija „Iššūkiai istorijos pamokose“.

Veda – mokyt. eksp. L. Kostiukovienė.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-11-20 10.00 Virtuali aplinka


Metodinis renginys muzikos, meno mokyklų mokytojams „Skambanti mokykla: vaikų ir jaunimo vokalinio-chorinio ir instrumentinio (fortepijonas, smuikas, violončelė, fleita, kanklės, akordeonas, arfa, vargonai) ugdymo ypatumai Kauno sakralinės muzikos mokykloje“. Renginys skirtas mokyklos 30-mečiui paminėti.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

A. Bakutis

Tel. (8 37) 32 40 52

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2020-11-21 9.00 Molėtai

Metodinė išvyka neformaliojo ugdymo, istorijos, lietuvių kalbos mokytojams „Rytų Aukštaitijos kultūrinis ir kulinarinis paveldas“.

Veda – mokyt. met. D. Galskienė.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

A. Bakutis

Tel. (8 37) 32 40 52

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2020-11-23 16.00 Virtuali aplinka

Metodinis renginys „Chemijos  skaičiavimo uždavinių sprendimas nuotoliniu būdu Excel programa“. Veda – mokyt. eksp. A. Narvydienė, vyr. mokyt. R. Bačytė.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registruotis
2020-11-26 15.30 Virtuali aplinka

Metodinis renginys Kauno miesto fizikos mokytojams „Fizikos valstybinio brandos egzamino rezultatų aptarimas. Pagrindinės mokinių daromos klaidos“. Veda – mokyt. eksp. L.Gražienė, mokyt. eksp. A.Surblienė.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis

Paskaitos

2020-11-10 14.00 Virtuali aplinka

Nemokama paskaita Kovos su korupcija sistema Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų valdymas“.

Lektorė – D. Paštuolienė, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Dalyviai – švietimo ir kitų įstaigų vadovai, darbuotojai.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis

Konsultacijos

2020-11-18 16.00 Virtuali aplinka

Nuotolinė konsultacija „Testų  kūrimas ir panaudojimas mokant matematikos nuotoliniu būdu“. Konsultuoja – mokyt. met. M.Zaveckas.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis
2020-11-19 16.00 Virtuali aplinka

„Praktinės veiklos konsultacija pradedantiesiems istorijos mokytojams, mokykloje dirbantiems 1–3 metus“. Konsultuoja – mokyt. eksp. D. Boguševičius.

Informacija el. p. dbogusevicius@gmail.com

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis

Projektinė veikla

2020-10-01 - 30 15.30 KPKC, Vytauto pr. 44

Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo projektas, finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, „Matematikos mokymosi klubas „Matematika kitaip“.

Projekto tikslinė grupė -10 klasių mokiniai.

Užsiėmimai I grupei prasideda spalio 1 d. (antradieniais, ketvirtadieniais).

Užsiėmimai II grupei prasideda spalio 5 d. (pirmadieniais, trečiadieniais).

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 1 prioritetas.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registracija baigta

Renginiai mokiniams

2020-10-01 - 2020-11-06 8.00 - 17.00 Virtuali aplinka

Tarptautinis 5–12 klasių mokinių dienoraščio konkursas Švies@.aš.

Darbus siųsti el. p. dienorasciokonkursas@gmail.com

Informacija tel. 8 658 33737, el. p. jegida@gmail.com


Kaina: 0.00€

Z. Verbickienė

Tel. (8 37) 32 41 58,

zita.verbickiene@kpkc.lt,

E. Jankūnas

Registruotis
2020-10-30 10.00 Virtuali aplinka

Ikimokyklinio ugdymo vaikams

respublikinis festivalis „Pagrokim“Kaina: 0.00€


A. Antanavičienė

Tel. (8 37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

A. Ambrazevičienė

Registruotis
2020-11-01 - 10 xx Virtuali aplinka

Respublikinis 7–12 klasių mokinių tarpdisciplininis dailės-technologijų sričių piešinio/idėjos konkursas „Nerealizuoti svajonių miestai“.

Konkurso nuostatai ir registracija į konkursą: https://vda.lt/lt/kauno-fakultetas/naujienos/7-12-klasiu-mokiniu-konkursas-nerealizuoti-svajoniu-miestai


Kaina: 0.00€

A. Bakutis

Tel. (8 37) 32 40 52

alvydas.bakutis@kpkc.lt,

J. Audėjaitis

Registruotis
2020-11-12 - 2020-11-23 xx Virtuali aplinka

Tarptautinio programavimo konkurso „Fall  Challenge 2020“ turas Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.

REGISTRACIJA  el. p. ramunas.liuokaitis@inzinerijoslicejus.ktu.edu iki 2020 m. lapkričio 16  d.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis
2020-11-18, 19 14.00 Virtuali aplinka

Konferencija pradinių klasių mokytojams, 3–4 klasių mokiniams „Menų malūnas“.


Kaina: 0.87€

A. Antanavičienė

audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

V. Demjanova,

E. Gylienė

Registruotis
2020-11-26 14.00 Virtuali aplinka

Virtuali mergaičių komandų matematikos olimpiada (9-12 kl. mergaičių komandoms).

Informacija el. p. ritajonaitienez@gmail.com


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registruotis
2020-11-5, 12, 19, 26 15.30 Virtuali aplinka

Papildomi matematikos užsiėmimai Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Veda – mokyt. met. I. Bakutienė.

Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020–2021 m. įgyvendinimas. 


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registracija baigta

Renginiai tėvams

2020-11-10 17.30 Virtuali aplinka

Virtuali paskaita tėvamsNaujosios kartos vaikų (ekrano vaikų)  ypatumai. Ką turi žinoti tėvai“.

Lektorė -vaikų ir šeimos psichologė – psichoterapeutė Jolanta Karvelienė
Kaina: 0.00€

A. Antanavičienė

Tel. (8 37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Registracija baigta
2020-12-07 17.30 Virtuali aplinka

Virtuali paskaita-diskusija tėvams „Mezgu ryšį su savo vaiku“. Lektorė - studijos „Šilkaus pupa“ įkūrėja bei programų vadovė, knygos vaikams ir tėvams „Kuriame pasaką“ autorė
aktorė Kristina SavickytėKaina: 0.00€

A. Antanavičienė

Tel. (8 37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Registracija baigta

Renginiai trečiojo amžiaus universiteto studentams

Penktadieniais 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44

Kūrybinės dirbtuvės „Mintys gula margais raštais“.

Vedatautodailininkė A. K. Aglinskaitė (Leporda).

Būtina registracija.


Kaina: 0.00€

Z. Verbickienė

Tel. (8 37) 32 41 58, zita.verbickiene@kpkc.lt

Registruotis

Registruojame

2020-12-xx xx Virtuali aplinka

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

1 prioritetas.


Kaina: 55.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt


Registruotis
2020-xx-xx 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44

Registruojame į kvalifikacijos tobulinimo programos „Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Pasirengimas kompetencijų vertinimui“ (40 val.) mokymus.

Lektorės – R. Mašurinienė, A. Plytninkaitė, NMVA fasilitatorės.

Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę. Mokymai planuojami vykdyti 2020 m. lapkričio 5, 6, 19 d.

3 prioritetas.

DĖMESIO! Seminaras nukeliamas į gruodžio mėnesį.     


Kaina: 160.00€

V. Barzdžiuvienė

Tel. (8 37 32 40 61

 vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Registruotis
2020-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 arba Virtuali aplinka (atsižvelgiant į situaciją)

Registruojame į kursus užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą „Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“ (40 val.)

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas.                                                                                                             


Kaina: 70.00€

Z. Verbickienė

Tel. (8 37) 32 41 58,

zita.verbickiene@kpkc.lt

Registruotis
2020-xx-xx xx Virtuali aplinka

Atestaciniai kursai „Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.  

1 prioritetas.                                                                                                       


Kaina: 40.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt


Registruotis
2020-xx-xx xx Virtuali aplinka

„Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 val.).

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.  

Dalyviai – asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.

1 prioritetas.


Kaina: 160.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis