Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020-2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS ĮGYVENDINANT ŠIUOLAIKINĮ UGDYMO / MOKYMO TURINĮ
2 prioritetas. KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ VEIKSMINGAI UGDYTI SKIRTINGŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS MOKINIUS, TOBULINIMAS
3 prioritetas. VADOVAVIMO IR LYDERYSTĖS UGDYMO / MOKYMO PROCESUI IR ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2021-01-22, 29 14.00 Virtuali aplinka

„XXI amžiaus ugdytojai – SUP vaiko kryptingo ugdymo(si) proceso kūrėjai?“ (8 val.). 

Programa „SUP turinčių vaikų ugdymas: priemonės, poveikis, pokytis“ (40 val.).

Lektorė – psichol., dokt. O. Mačėnaitė.

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

2 prioritetas.


Kaina: 15.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. 865618534

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-01-26 13.00 Virtuali aplinka

„Iššūkiai fiziniam ugdymui, kylantys dirbant su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais nuotoliniu būdu“ (8 val.).

Programa „Inovatyvios fizinio aktyvumo skatinimo veiklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“ (40 val.).

Lektoriai – S. Urvikytė, trenerė-kineziterapeutė, M. Pocius, VšĮ judesio studijos „Strakaliukas“ vadovas.

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

1 prioritetas.


Kaina: 18.00€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.ltRegistruotis
2021-01-26 13.00 Virtuali aplinka

„Logopedo, auklėtojo ir tėvų prevencinis ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų  kalbos ugdymo projektas „Žaidžiame kalbą“ (6 val.).

Programa „Kompleksinė logopedo pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (40 val.).

Lektorė – log. eksp. E. Žičkuvienė.


Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

2 prioritetas


Kaina: 15.00€

V. Segalovičienė

Tel.(8 37) 20 01 27

valerija.segaloviciene@kpkc.ltRegistracija baigta
2021-01-27 14.00 Virtuali aplinka

„Rudenio lygiadienio, Simajudo turgaus ir Žiemos saulėgrįžos švenčių apeiginė tautosaka ir šiuolaikinės aktualijos pradiniame ugdyme“ (6 val.).

Lektoriai – „Šilo“ pradinės mokyklos mokytojų komanda.

Dalyviai – pradinių klasių mokytojai.

1 prioritetas


Kaina: 0.87€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.ltRegistruotis
2021-01-27 9.00 Virtuali aplinka

„Jaunųjų muzikantų ugdymo metodų įvairovė“ (8 val.).                               

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Dalyviai – muzikos, meno mokyklų mokytojai.

1 prioritetas.                                                                                                                                 


Kaina: 3.00€

A. Bakutis

Tel. 8 685 25220                  

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2021-01-28 10.00 Virtuali aplinka

„Pasakos vaikams – sekti, išveikti, įtraukti“ (12 val.).

Programa „Idėjos ir laisvė vaikų kūrybai“ (40 val.).

Lektorė – K. Savickytė, aktorė, studijos „Šilkaus pupa“ įkūrėja bei programų vadovė, knygos vaikams ir tėvams „Kuriame pasaką“ autorė.

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

1 prioritetas.


Kaina: 18.00€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-01-29 13.00 Virtuali aplinka

„Diferencijuotų nuotolinio mokymo(si) užduočių rengimas atsižvelgiant į vaiko mokymosi stilių bei naudojant Google apps ir Microsoft Office įrankius ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje“ (12 val.).

Programa „Mokytojų bei specialistų įgalinimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės bei perspektyvos“ (40 val.).

Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).

Dalyviai – priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo mokytojai, vadovai.

1 prioritetas.


Kaina: 20.00€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.ltRegistruotis

Kursai

2021-01-07, 2021-01-11, 2021-01-20, 2021-01-27 14.00 Virtuali aplinka

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).

Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.

1 prioritetas.                                                                                                          


Kaina: 96.00€

A. Veličkaitė

tel. 8 685 25237

informacinis@kpkc.lt

Registracija baigta
2021-01-5, 7, 12, 14, 19, 21, 26,28 17.30 Virtuali aplinka

„Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės)“ (48 val.).

1 prioritetas. 


Kaina: 195.00€

Z. Verbickienė

Tel. (8 37) 32 41 58,

zita.verbickiene@kpkc.lt

Registruotis

Metodiniai renginiai

2021-01-27 13.00 Virtuali aplinka

Metodinių renginių ciklas „Vaikų ugdymo lauke patirtys“, II dalis.

Veda  – direkt. R. Beinorienė, dir. pav. ugd. J. Tatolytė.

Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.

1 prioritetas


Kaina: 0.00€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

L. Kanienė

Registracija baigta
2021-01-27 14.00 Virtuali aplinka

Paskaita-praktikumas „Muzika ir knyga virtualiai“.

Veda – VšĮ „Vaikas ir muzika“ direkt. S. Latvėnaitė-Kričenienė (Vilnius).

Dalyviai – muzikos mokytojų draugijos nariai.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

A. Antanavičienė

Tel. 8 (37) 20 01 27

audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

A. Ambrazevičienė

Registruotis
2021-01-27 15.00 Virtuali aplinka

Metodinė valanda „Inovatyvi Kauno J. Jablonskio gimnazijos patirtis“.

Veda – Kauno J. Jablonskio gimnazijos direktorė D. Miškinienė.

3 prioritetas


Kaina: 0.00€

V. Segalovičienė

Tel.(8 37) 20 01 27

valerija.segaloviciene@kpkc.lt


Registracija baigta
2021-01-28 15.00 Virtuali aplinka

Metodinis renginys „Idėjų turgus“. 

Dalyviai – šokio mokytojai.

1 prioritetas.         


Kaina: 0.00€

A. Bakutis

Tel. 8 685 25220                  

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2021-01-29 15,00 Virtuali aplinka

„Chemijos valstybinio brandos egzamino užduočių vertinimo aptarimas“.

Veda – mokyt. met. R. Janavičienė.

Dalyviai – chemijos mokytojai.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt


Registruotis
2021-02-11 14.00 Virtuali aplinka

Metodinis renginys - susitikimas „Lietuvos valstybės pamatiniai konstituciniai aktai“ su Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininku prof. dr. Dainiumi Žalimu.

Veda – A. Bučnys, LSMU gimnazijos direktorius.

Dalyviai – Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, istorijos mokytojai.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. 865618534

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis

Paskaitos

2021 01 27 14.00 Virtuali aplinka

„EDUKA klasė: bibliotekos galimybės“.

Veda – R. Žemaitienė, leidykla „Šviesa“.

Dalyviai – mokyklų bibliotekininkai.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Valentukonienė

biblioteka@kpkc.lt

(8 37) 32 40 50

Registracija baigta
2021-02-02 15.30 Virtuali aplinka

Paskaita-praktikumas „Muzika – menas, padedantis tapti laisvu. Metodai ir būdai naudojami muzikos pamokose ir neformaliajame ugdyme". Lektorė – mokyt. met. S. Radžiūnaitė.

Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojai.

1 prioritetas.                                                                    


Kaina: 0.00€

A. Bakutis

Tel. 8 685 25220             

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis

Konsultacijos

2021-01-29 13.00 Virtuali aplinka

Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.

Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.

Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.

Registracija el. p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt

3 prioritetas.


Kaina: 0.00€

V. Barzdžiuvienė

Tel. 8 685 25348

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Registruotis

Registruojame

2021-02-10 17.20 KPKC, Vytauto pr. 44 arba virtuali aplinka.

REGISTRUOJAME asmenis (įvairių sričių specialistus ir technologijų, dailės, informacinių technologijų bei kitų dalykų mokytojus), turinčius bazinius darbo kompiuteriu įgūdžius, į tęstinius 320 val. trukmės kursus „Gyvenamosios erdvės interjero dizainas“,
sudarytus iš 3 modulių: 1) „Interjero projektavimas, atliekant brėžinius kompiuterine projektavimo programa AutoCad" (106 akad. val.: 59 kontaktinės akad. val.  ir 47 akad. val. savarankiško darbo); 2) „Interjero vizualizacijų kūrimas kompiuterine ArchiCad programa“(106 akad. val.: 59 kontaktinės akad. val.  ir 47 akad. val. savarankiško darbo); 3) „Gyvenamosios erdvės interjero projektas" (108 akad. val.: 59 kontaktinės akad. val.  ir 49 akad. val. savarankiško darbo).
Kursai vyks 2 kartus per savaitę nuo 17.20 val., jeigu susidarys reikiamo skaičiaus dalyvių grupė.
Kaina: 501.00


Kaina: 501.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58

ilona.teresiene@kpkc.lt


Registruotis
2021-xx-xx 14.00 Virtuali aplinka Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2021-xx-xx xx Virtuali aplinka

„Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 val.).

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.  

Dalyviai – asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.

1 prioritetas.


Kaina: 160.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-xx-xx xx Virtuali aplinka

Atestaciniai kursai „Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas.                                                                                                       


Kaina: 40.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-xx-xx xx Virtuali aplinka

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.


Kaina: 55.00€

L. Vaitkevičienė

Tel. (8 37) 32 39 41

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2021-xx-xx xx Virtuali aplinka

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).

Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.

Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas.       


Kaina: 96.00€

A. Veličkaitė

tel. 8 685 25237

informacinis@kpkc.lt

Registruotis