Kauno Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė metodinė – praktinė mokytojų ir tėvų konferencija „Šeimos ir mokyklos dialogas – vaiko motyvacijos garantas“. Renginį organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius, Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Konferencijos tikslas – dalintis patirtimi bei idėjomis apie veiksmingus mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo būdus, padedančius siekti geresnių mokinių mokymosi rezultatų.

Konferencijos dalyvius pasveikino pirmokai bei mokyklos direktorė Juzė Grigalienė. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys prof. Arimantas Dumčius padėkojo mokyklos direktorei „už nuolatines iniciatyvas per kūrybinės veiklos skatinimą, tėvų pritraukimą kartu su mokykla vystyti moksleivių motyvavimo procesą ir pasiektus rezultatus; už palankios aplinkos sukūrimą mokykloje, organizuojant ugdymo procesą“.

Plenariniame posėdyje Kauno Kazio Griniaus progimnazijos komanda – direktoriaus pavaduotoja Lina Jurevičienė, istorijos mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Jolanta Kalnietienė, mamos, mokinės – pristatė projektą „Pilietiškai aktyvios visuomenės kūrimas diegiant demokratinio ugdymo principus mokykloje“. Buvo akcentuota, kad bendradarbiavimas tarp mokytojų, tėvų ir vaikų skatina ir moko pastebėti mokyklos bendruomenei aktualias problemas ir jas spręsti, moko būti atsakingais už savo mokyklą. Audrius Murauskas, asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ tarybos pirmininkas, skaitė pranešimą „Ar viena kryptimi žiūrime?“. Pažymėta, kad kiekvienas mokyklos bendruomenės narys į mokyklą eina turėdamas savų lūkesčių. Svarbu išsiaiškinti, kiek jie sutampa, o kiek – skiriasi, kas trukdo pasiekti bendrų tikslų. Asta Blandė, Kauno Dainavos jaunimo centro psichologė, programos „Didysis draugas“ vadovė, pranešime „Šeima ir mokykla. Kaip kalbėti(s), kad susikalbėtume?“ aiškino, kad bendradarbiavimas naudingas visiems, nes suteikia daugiau informacijos mokytojams ir tėvams, o mokiniai tampa labiau motyvuoti ir pasitikintys savimi, pasiekia geresnių mokymosi rezultatų.

Trijose darbo grupėse „Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo geroji patirtis bei tobulinimo gairės“, „Vaikų mokymosi ir elgesio vertinimas bei kryptingos specialistų ir tėvų pastangos juos koreguojant“ bei „Šiuolaikinė vadyba, užtikrinanti mokyklos bendruomenės darbą ir dialogą su tėvais“ buvo perskaityta 16 pranešimų, kuriuos parengė ir pristatė mokinių mamos dr. prof. Jurga Bernatonienė, LSMU Medicinos Akademija, Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė, Kauno teismo mediatorė, bei didelė grupė mokyklų atstovų – mokytojų, specialistų. Didelio susidomėjimo sulaukė Vandos Mažeikienės, Kauno Rokų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos ekspertės, pranešimas „Produktyvus mokymasis – produktyvus bendravimas“, Kauno Žaliakalnio progimnazijos logopedės ekspertės Valentinos Kalėdienės bei mamos Astos Karklinytės – „Šeimos ir ugdymo įstaigos bendravimas ir bendradarbiavimas“ bei kitų prelegentų pasisakymai. Vyko karštos diskusijos. Konferencijos metu pristatyta dvylika stendinių pranešimų.

Apibendrinant konferencijos darbą pažymėta, kad svarbu kalbėtis ir girdėti, domėtis ir rodyti iniciatyvą, ne bėgti nuo problemų, o jas spręsti, taikant įvairias darbo formas, buriant tvirtas komandas, dalinantis atsakomybe.

Zita Venckutė,

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Additional information