Kauno pedagogų kvalifikacijos centre įvyko miesto bendrojo ugdymo mokyklų (gimnazijų) vadovams ir mokytojams skirta konferencija „Lietuvos Respublikos himnas ir jo giedojimo metodikos taikymas bendrojo ugdymo mokyklose bei gimnazijose“. Ją surengė Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komitetas ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Konferenciją vedė Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas, Kauno miesto savivaldybės Švietimo tarybos narys, istorijos mokytojas metodininkas Zigmas Tamakauskas.

Konferencijos tikslas – nušviesti Lietuvos himno kelią, pateikti jo giedojimo metodiką, parodyti, kad Lietuvos himno sąmoningas giedojimas yra viena iš svarbesnių  priemonių, padedančių ugdyti mokinių širdyse patriotinę pilietinę nuostatą, kuri mūsų dienų skersvėjuose kartais kai kam tampa lyg nereikalinga...

 „Liūdna girdėti ir kai kurių mokyklų vadovų neigiamą požiūrį į himno giedojimo suaktyvinimą. Juk kai kurie mokiniai, jei ne dauguma, dabar net nemoka tinkamai elgtis giedant himną, o ir jo žodžius toli gražu ne visi žino. Tai teko patirti lankantis kai kuriose miesto mokyklose“ – pradėdamas konferenciją sakė Zigmas Tamakauskas.

Pirmasis konferencijos pranešimas „Lietuvos himno istorija“ buvo teorinis, jį skaitė LS Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas, istorijos mokytojas metodininkas Zigmas Tamakauskas (pranešimas pridedamas).

Antrasis konferencijos pranešimas buvo susijęs su konkrečia Lietuvos Respublikos himno giedojimo praktika mokyklose – „Pamokos tema „Kaip aš giedu valstybės himną“.  Jį skaitė remdamasi savo praktine veikla Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė Ona Kavaliauskienė. Mokytoja savo pranešime, demonstruodama skaidres, akcentavo, kad pradedant giedoti himną, reikia, kad mokiniai pirmučiausiai gerai suprastų jo žodžių simbolinę prasmę: Lietuva – mūsų Tėvynė, didvyriškai išlaikiusi per visas negandas savo gyvybingumą – stiprybė iš savo  praeities iš savo būties šaknų; dorybė – tik dori, sąžiningi ir darbštūs žmonės kuria kultūringą Lietuvą, kultūringą  pasaulį;  darbas savo tautai – tai savo paties  ir visų žmonių gerovei; saulė – visuomenei naudingų mokslo žinių siekimas;  meilė savo Tėvynei – tai meilė  savo namams, savo artimui, savam kraštui, meilė, burianti vienybę ir galybę...   

Suprasdami himno žodžių prasmę, mokiniai jį gieda žymiai sąmoningiau, ir ne tik lūpomis, o ir širdimi.

Pranešėja pabrėžė, kad himno nagrinėjimo pamoka, įeinanti į patriotinio pilietinio ugdymo pamokų sudėtį, turi prasidėti tikslinių grupių parinkimu ir užduočių paskelbimu. Toliau seka metodai, mokymo priemonės, laukiami rezultatai, eiga (sužadinimas, situacijos analizė, himnų palyginimas, Lietuvos himno analizė, apibendrinimas ir vertinimas).

Mokytoja Ona Kavaliauskienė baigusi pranešimą, susirinkusiems išdalino savo parengtą kompaktinę plokštelę su vaizdžiai pateikta Lietuvos himno žodžių prasmės vertinimo ir giedojimo metodika bei Vinco Kudirkos gyvenimo ir kūrybos literatūrinės viktorinos klausimų parengtus pavyzdžius. 

Pranešimą „Tautiškos giesmės“ svarba ugdant pilietiškumą“ skaitė Kauno Tado Ivanausko progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Birutė Čiegienė. Pranešėja pabrėžė, kad kiekvienas pilietis, mylintis savo tėvynę Lietuvą, turėtų žinoti savo valstybės istoriją. Ją primena ne tik istorijos, lietuvių kalbos, pilietiškumo pagrindų pamokos ir vadovėliai, bet ir pasakojimai ir prisiminimai.

Ugdant patriotizmą ir pilietiškumą labai svarbios „Tautiškos giesmės“ pamokos. Tai sakydama mokytoja iliustravo mokinių pasakojimus. Štai vienos mokinės pateiktos mintys: „Per istorijos pamokas kalbant apie mūsų šalies praeitį, apie tai, kaip mūsų protėviai kovojo dėl savo šalies laisvės ir nepriklausomybės, apie Vincą Kudirką ir jo „Tautišką giesmę“, tada aš supratau, kad myliu savo šalį ir ja didžiuojuosi“.

„Misija Sibiras 12“ dalyvė Monika Jurkšaitytė prisimena: „Prisimenu, kai buvau maža, neretai nesuprasdama prasmės dalyvavau minėjimuose, prisispaudusi prie tėčio, kuris net spaudžiant didžiausiam šalčiui ar esant alinančiam karščiui, stovėdavo nejudėdamas rikiuotėje, kai giedodavo Lietuvos himną. Tas jausmas pasakydavo viską, sklisdamas iš pačios širdies. Duoti priesaiką Lietuvai, tai ne tik priesaikos žodžius ištarti“.

Toliau mokytoja Birutė Čiegienė pateikė ir konkrečią mokinių nuomonę apie „Tautiškos giesmės“ giedojimą. Dauguma mokinių pripažino, kad šios giesmės giedojimas skatina patriotizmą, dažniau ją giedant mokiniai geriau išmoktų jos žodžius, sustiprintų tautiškumą, meilę Lietuvai, labiau didžiuotųsi savo šalimi.

Paskutinėje pranešimo dalyje pranešėja pateikė mokinių atsakymus į duotą klausimą – ką mokiniams reiškia „Tautiška giesmė“? Gražūs buvo atsakymai: „Tautiška giesmė“ yra labai svarbi Lietuvos žmonėms, nes ji simbolizuoja laisvę ir mūsų valstybės didybę, primena, kad ją reikia mylėti. „Tautiška giesmė“  palaiko mūsų patriotiškumą ir pasitikėjimą. Kai giedu „Tautišką giesmę“ mano širdyje gimsta pasididžiavimas savo šalimi, jos istorija. Kiekvieną kartą jis gimsta iš naujo. Ši giesmė parodo, kad mūsų šalis vieninga, ji gražiausia ir nuoširdžiausia. Ji vienija visus mus, ją reikia dažniau giedoti.

Šie pateikti mokinių atsakymai tarsi apibendrina pranešėjų mintis – Lietuvos himnas mokykose turi skambėti bent kartą per savaitę, kaip jis skamba pirmadienio rytmečiais Jono Basanavičiaus gimnazijoje, Vinco Kudirkos progimnazijoje ir kai kuriose kitose mokymo įstaigose. Tik reikia, kad mokyklų vadovai turėtų tam noro bei  politinės valios.

Šiam teiginiui pritarė kalbėję ir kiti konferencijos dalyviai – Lietuvos Respublikos Seimo narys Rytas Kupčinskas, Kauno savivaldybės Švietimo ir sporto komiteto narys profesorius Algimantas Kurlavičius, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Raimundas Kaminskas, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas Alvydas Bakutis, Kauno V. Kudirkos progimnazijos direktorės pavaduotoja Rita Morkūnienė, Šv. Pranciškaus mokyklos dešimtokas Mindaugas Iskevičius ir kt.

Prezidentas Valdas Adamkus, 2009 metais atidengiant Vilniuje himno kūrėjui paminklą, pasakė: „Vinco Kudirkos tautinė giesmė – tai kelrodė šviečianti žvaigždė...“

Norėtume, kad jos šviesa nušviestų ir mūsų gyvenimo kelią, kad ji padėtų mums nepaklysti šių dienų  kelio vingiuose, paskatintų visose mokyklose bent kartą per savaitę giedoti Lietuvos himną, širdimi gerbti Valstybės simbolius.                 

{ppgallery}nuotraukos/konferencijos/2014-05-13-Lietuvos-himno-konferencija{/ppgallery}                                                             

Additional information