Balandžio 6 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko Kauno miesto mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencija, kurią organizavo Kauno miesto mokyklų metodinė taryba, Švietimo ir ugdymo skyrius ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Konferencija skirta labai aktualiai ir sudėtingai temai, kuri ypač svarbi plėtojant mokinių kompetencijas, gerinant ugdymosi rezultatus. Konferencijos atidaryme dalyvavo ir mokytojus sveikino Kauno miesto mero pavaduotojas Algimantas Kurlavičius. Plenariniame posėdyje pranešimą skaitė Ugdymo plėtotės centro metodininkė Irma Neseckienė, kuri apibendrino susitarimus dėl mokinių mokymosi sėkmės, išryškino ugdymo turinio individualizavimo bei diferencijavimo svarbą plėtojant mokinių kūrybines galias, mažinant mokymosi krūvius. Pranešimą „Mokymosi diferencijavimo ir individualizavimo kaita” skaitė docentė dr. Ona Visockienė. Pranešime buvo analizuojama Kauno miesto mokyklų, kurias vertino išorės auditoriai, rezultatai pagal temą „Individualizavimas ir diferencijavimas”. Tai viena iš silpniausiai įvertintų temų ne tik Kauno mieste, bet ir visoje Lietuvoje, todėl konferencijos tema yra labai aktuali visiems mokytojams. Docentė taip pat palygino Kauno miesto, Lietuvos bei Suomijos moksleivių tarptautinių pasiekimų tyrimų rezultatus. Rezultatų analizė paskatino mokytojus dar kartą apmąstyti savo veiklą, galimybes ją kokybiškai pagerinti.

Petraukos metu konferencijos dalyviai buvo pakviesti į Kauno pedagogų kvalifikacijos centro biblioteką, kur atidaryta mokytojų metodinių darbų paroda „Ugdymo turinio individualizavimo bei diferencijavimo ir mokomųjų dalykų integravimo patirtis atnaijintų bendrųjų programų kontekste”.

Po pertraukos dalyviai susikirstė į grupes. Grupę „Individualių galių pažinimas ir sąlygų joms ugdytis sudarymas” moderavo metodinių būrelių pirmininkės Birutė Janauskienė ir Lina Viršilienė. Šioje grupėje perskaityti 9 pranešimai. Grupės „Individualizavimo ir diferencijavimo galimybės pamokoje” pranešimus moderavo metodinių būrelių pirmininkės Zita Nėnienė ir Jūratė Slavinienė. Šioje grupėje perskaityti 8 pranešimai. Grupės „Mokinių mokymosi sėkmės prielaidos” pranešimus moderavo mokyklų metodinės tarybos pirmininkė Jolanta Vengalienė.

Po darbo grupėse dalyviai rinkosi į konferencijos apibendrinimą. Grupių moderatorės aptarė, apibendrino pranešimuose išsakytas mintis, pabrėžė pranešimų turiningumą bei kokybę. Ugdymo plėtotės centro metodininkė Irma Neseckienė taip pat pasidžiaugė produktyviu konferencijos darbu, kūrybiška atmosfera.

Švietimo ir ugdymo skyrius skyrė lėšų konferencijos pranešimų leidybai, taigi, neilgai trukus, visos Kauno miesto mokyklos galės susipažinti su mokytojų gerąja patirtimi individualizavimo ir diferencijavimo srityje.

Medžiaga:

  DIFERENCIJUOTO MOKYMO/SI KAITA 865.25 Kb

  Susitarimai dėl mokymosi: pasidalyta atsakomybė už sėkmę 488.54 Kb

{ppgallery}nuotraukos/konferencijos/2011-04-12ugd{/ppgallery}


Additional information