2013 m. gegužės mėn. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų konferencija „Mokyklų bendradarbiavimas siekiant sėkmingo ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo“, kurioje dalyvavo net 190 mokytojų ir mokyklų vadovų.

Konferenciją organizavo Kauno miesto Švietimo, kultūros, turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, KTU Edukacijos kompetencijos centras ir keturios Kauno mokyklos: Antano Smetonos gimnazija, Kazio Griniaus progimnazija, Šančių ir Viktoro Kuprevičiaus vidurinės mokyklos. Siekta dviejų tikslų – pasidalinti patirtimi apie ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą; įkurti bendradarbiaujančių ir besimokančių mokyklų tinklą.

Mintimis apie besimokančių mokyklų tinklus, padėsiančius mokyklų bendruomenėms spręsti ugdymo proceso kaitos problemas bei gerinti ugdymo/si kokybę, konferencijoje dalijosi Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo švietimo poskyrio vedėja dr. Vilija Adaškevičienė, ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo teorinius aspektus priminė Kauno technologijos universiteto Edukacijos kompetencijos centro docentė dr. Aldona Augustinienė. Kaip sekasi individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį taikant aktyvaus mokymo/si metodus, teikiant pagalbą mokiniams, sėkmingai išnaudojant pamokos struktūrą, vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, patirtimi dalijosi ir diskutavo bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. Perskaityti 29 praktikų pranešimai.

Konferencijoje Kauno Kazio Griniaus progimnazija, atstovaujama direktoriaus Stanislovo Šimanausko, Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurinė mokykla, atstovaujama direktorės Irenos Švėgždienės, Kauno Antano Smetonos gimnazija, atstovaujama direktorės Violetos Balčiūnienės, Kauno Šančių vidurinė mokykla, atstovaujama direktoriaus Romano Jasulaičio, ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, atstovaujamas direktorės Rasos Bortkevičienės, sudarė bendradarbiavimo sutartį, kuria kuriamas Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklas. Jis tęs nacionaliniame „Besimokančių mokyklų tinklų" projekte įgytą patirtį ir sieks nuolatinės mokyklų kaitos bei tobulėjimo, sprendžiant bendrą ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo problemą. Tinklo veiklą koordinuos ir informaciją apie bendrus renginius skelbs Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Nuotraukos

k 003

k 085

k 098

Additional information