Balandžio mėnesį Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko tradicinė Kauno miesto mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencija „Sėkminga pamoka“. Šiemet ji skirta švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms. Konferenciją organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno miesto mokyklų metodinė taryba, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Ir šiandien kaip priesaika aktualūs M. Lukšienės žodžiai: „Žiūrėkim į ateitį. Vienintelis būdas duoti jaunajai kartai ne suskaidytą, ne mozaikinę, o vientisą ir konceptualią savosios kultūros sampratą ir jos problematiką ir taip ugdyti nuovokų, supratingą, atsakingą ateities gyvenimo šeimininką – keisti pačią mokymo struktūrą“. O mokymo struktūra neatsiejama nuo pamokos. Ne atsitiktinai buvo išsikeltas ir konferencijos tikslasišryškinti ir skleisti gerąją patirtį organizuojant ir vedant sėkmingas pamokas.

Konferencijos dalyvius pasveikino Juozo Naujalio muzikos gimnazijos smuikininkų ansamblis. Sveikinimo žodžius tarė valstybinės M. Lukšienės metų programos darbo grupės narė, Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjo pavaduotoja dr. Rita Dukynaitė, Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė, primindamos M. Lukšienės nepamatuojamą indėlį į Lietuvos Respublikos švietimo politiką.

Konferencijoje dalyvavo Nacionalinės mokyklos vertinimo agentūros (NMVA) direktoriaus pavaduotoja Monika Bilotienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos vyriausiosios specialistės, NMVA vadovaujančiosios išorės vertintojos Ilmantė Bagdonė ir Nerija Baltrėnienė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, NMVA išorės vertintoja dr. Ona Visockienė, Swedbank mokymo centro specialistė Laima Vaišutienė, ŠUS specialistai, Lietuvos mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, mokytojai.

Plenarinio posėdžio metu konferencijos dalyviai išklausė šiai dienai aktualius pranešimus, kuriuos skaitė dr. Dukynaitė („Ar reikėtų dirbti kitaip: IEA, PIRS ir TIMS tyrimų rezultatai“), M. Bilotienė („Kiek/kaip keičiasi ugdymas ir mokymas(is) Lietuvos mokyklose. Išorinio vertinimo duomenys“), Jūratė Slavinienė, Kauno m. mokyklų metodinės tarybos pirmininkė, Kauno Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė; NMVA išorės vertintoja („Metodinės savaitės „Sėkminga pamoka“ atvirų pamokų geroji patirtis“), L. Vaišutienė („Mokomės kasdien“).

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė padėkojo plenarinio posėdžio pranešėjams už itin aktualius ir naudingus pranešimus Lietuvos mokytojams.

Konferencijos dalyviai buvo pakviesti į Kauno pedagogų kvalifikacijos centro biblioteką, kurioje veikia mokytojų metodinių darbų paroda „Sėkminga pamoka: gerosios patirties sklaida" .

Aplankę parodą konferencijos dalyviai susiskirstė į grupes. „Pamokos planavimo“ grupei vadovavo Sigitas Alubauskas, Kauno Tado Ivanausko vidurinės mokyklos direktorius, NMVA išorės vertintojas, grupei „Mokymas ir mokymasis“ vadovavo Sigita Dijokienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė, grupei „Pagalba mokiniui pamokoje“ – Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, grupei „Vertinimas pamokoje“ – Rozvita Brazaitienė, Kauno šv. Pranciškaus mokyklos informacinių technologijų mokytoja. Mokytojai dalijosi gerąją patirtimi, skaitė pranešimus, aktualiomis pamokai temomis: pamokų planai, mokyklos susitarimai dėl planavimo, stebėsenos sistema, mokymo ir mokymosi metodų taikymas, mokymo priemonių veiksmingas taikymas, mokymosi aplinkų veiksmingas kūrimas ir naudojimas, mokinių motyvaciją skatinančių strategijų taikymas, mokymosi bendradarbiaujant organizavimas, mokymo(si) individualizavimas ir diferencijavimas, darbo su gabiais ir su mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais organizavimas, specialiųjų poreikių turinčių mokinių inkliuzinio ugdymo patirtis, vertinimo metodų ir būdų sėkmingas taikymas, vertinimo kriterijų numatymas, išmokimo stebėjimas, mokinių įsivertinimo strategijų taikymas, vertinimo planavimo ir pamokos uždavinio formulavimo bei įgyvendinimo patirtis, mokytis padedančio vertinimo ir įsivertinimo būdų ir metodų taikymo individuali patirtis, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas.

Konferencijoje skaityti pranešimai bus išspausdinti leidinyje „Sėkminga pamoka“, skirtame švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms.

Nuotraukos

06

08

24

26

38

74

78

81

85

101

112

131

138

161

175

178

183

193

Additional information