2011 m. gruodžio 1 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus ir Centro organizuota respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Ekologinis ugdymas darnaus vystymosi kelyje“.

Konferenciją vedė Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo švietimo poskyrio vedėja dr. Vilija Adaškevičienė.

Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Studijų politikos skyriaus mokslinė vadovė, JT Europos ekonominės komisijos darnaus vystymosi švietimo konsultantė dr. Laima Galkutė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Nemanienė, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Ekologijos katedros docentas dr. Algirdas Gavenauskas ir lektorė Daiva Šileikienė, Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto profesorė, VDU Kauno botanikos sodo direktorė habil. dr. Vida Mildažienė.

Šešiose darbo grupėse buvo diskutuojama apie ekologinio sąmoningumo problemas, dalijamasi ekologinio ugdymo patirtimi.

Grupės „Darnus vystymasis ikimokykliniame ugdyme“ veiklai vadovavo darnaus vystymosi švietimo konsultantė, Kauno vaikų darželio „Šarkelė“ direktorės pavaduotoja ugdymui Aldona Šaulienė. Čia išklausyti ir aptarti 7 ikimokyklinių įstaigų vadovų, auklėtojų pranešimai.

Antrojoje grupėje „Ekologijos pradžiamokslis“ (vadovė – Kauno m. biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Tado Ivanausko vidurinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė Diana Petrauskienė) ekologinio ugdymo patirtimi dalijosi UAB „Kauno švara“ kokybės ir reklamos vadybininkė Rima Apolianskaitė, respublikos ikimokyklinių įstaigų darbuotojai, mokyklų pradinių klasių mokytojai. Šioje grupėje buvo eksponuojami Kauno lopšelio – darželio „Liepaitė“ vyresniosios muzikos mokytojos Ingridos Oželienės iš gamtinės medžiagos pagaminti netradiciniai muzikos instrumentai.

Grupės „Darnos versmės“ dalyviai, vadovaujami darnaus vystymosi švietimo konsultanto VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos direktoriaus Pauliaus Martinaičio, išklausė Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Laimos Griauslytės, Kauno marių regioninio parko direkcijos vyriausiojo ekologo Povilo Vitkausko, Kauno tautinės kultūros centro direktorės Vilijos Kepežinskienės, Panevėžio r. Raguvos, Vilniaus „Žemynos“ gimnazijų, Kauno vidurinių mokyklų pedagogų išsakytų minčių apie aplinkosauginį švietimą.

Darbo grupės „Darnaus vystymosi kompetencijų ugdymas“ nariai ir jų vadovė Darnaus vystymosi švietimo konsultantė, Kauno J.Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos fizikos vyresnioji mokytoja Reda Krašauskienė analizavo Panevėžio „Minties“ gimnazijos, VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, Kauno miesto ir rajono mokyklų mokytojų ekologinio ugdymo patirtį.

Grupei „Ekologinės kultūros ugdymas“ vadovavo Kauno „Purienų“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Kauno miesto biologijos mokytojų metodinio būrelio narys, biologijos mokytojas metodininkas dr. Dainius Žvirdauskas. Kaip ir su kuo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija bendradarbiauja aplinkosauginio ugdymo srityje, atskleidė šios įstaigos lektorės Žeta Bazarienė ir Sinilga Černulienė. Ekologinės kultūros ugdymo mokykloje, būrelyje ar pamokoje patirtimi dalijosi Raseinių, Jonavos, Kauno mokyklų mokytojai.

Darbo grupei „Ekologinio ugdymo įvairovė formaliajame ir neformaliajame švietime“ vadovavusi Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Žeimienė pristatė rengiamą Ekologinio ugdymo mokykloje modelį. Pranešimus taip pat skaitė Jurbarko, Kėdainių, Kauno mokyklų mokytojai, ikimokyklinių įstaigų, Kauno jaunųjų turistų centro darbuotojai.

Apibendrinant konferenciją buvo pasidžiaugta, kad joje dalyvavo ne tik mokslininkai, švietimo ir ugdymo įstaigų vadovai bei mokytojai, bet ir nevyriausybinių organizacijų, kai kurių įmonių (UAB „Kauno švara“ ir kt.) atstovai, savivaldybės skyrių specialistai, iš viso 194 dalyviai. Konstatuota, jog nepaisant daugelio Lietuvos švietimo ir ugdymo įstaigų rūpinimosi auklėtinių ekologinės kultūros ugdymu, ieškomų naujų darbo formų, bendradarbiaujant su kitomis šalies ir užsienio mokyklomis, uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis, regioniniais parkais, būtina ir toliau plėtoti bendradarbiavimą, ikimokyklinio amžiaus vaikų, mokinių formalųjį ir neformalųjį ekologinį ugdymą. Tikimasi, kad konferencijos dalyviai, praturtėję naujomis darnaus vystymosi švietimo idėjomis, mokslinėmis žiniomis, pasidalins jomis su kolegomis, nedalyvavusiais renginyje. Bus ugdomi vis sąmoningesni, aktyvesni ir atsakingesni Lietuvos (Europos, Pasaulio) piliečiai.

Nuotraukos

1

3

4

5

6

7

Additional information