Metodinis leidinys priešmokyklinio ugdymo pedagogams. - Vilnius: Ugdymo plėtotės centras, 2011.

Šis leidinys skirtas priešmokyklinių grupių pedagogams. Pagrindinė autorių idėja – pažvelgti į priešmokyklinį ugdymą iš vaiko perspektyvos. Leidinio paskirtis – padėti pedagogams perprasti, kaip praktiniame darbe sėkmingiau realizuoti Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, vadovaujantis vaiko pasiekimų standartais.

Piaget J. Vaiko pasaulėvoka. – Vilnius: Žara, 2011.

Pasaulinio garso prancūzų psichologo ir epistemiologo Žano Pjažė (Jean Piaget) knygoje nagrinėjami svarbiausi ir kartu sunkiausi vaiko psichologijos klausimai: kokią pasaulėvoką įvairiu protinės raidos metu susikuria vaikai (kaip vaikai mąsto, kokias tikrovės sritis apima jų mąstymas, kiek jie skiria išorinį pasaulį nuo vidinio, subjektyvaus, save – nuo objektyvios tikrovės), kaip vaikas supranta pasaulio įvykius, priežasties ir dėsningumo sąvokas, kokia jo priežastingumo suvokimo struktūra. Daugiausia dėmesio skiriama vaiko mąstymo turiniui – visumai mąstymo apie tai, ko pats vaikas niekada nesuvokė ir apie tai nekalbėjo.

Socialinis teisingumas švietime: teorinė samprata ir praktinis vertinimas. – Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2011.

Švietimo ir mokslo ministerija tęsia leidinių, kuriuose aptariamas Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metams įgyvendinimas, seriją. Šioje mokslo studijoje analizuojama socialinio teisingumo sampratų įvairovė, suformuotas socialinio teisingumo švietimo rodiklių sąrašas, aptarta rodiklių sistema ir metodika, pasiūlytas socialinio teisingumo indeksas. Taip pat mokslo studijoje analizuojama socialinio teisingumo būklė Lietuvos švietimo sistemoje.

Vaitkutė A. Publicistika II. 1986-2005: leidinys skiriamas Kauno miesto savivaldos atkūrimo dvidešimties metų sukakčiai. – Kaunas: Lututė, 2010.

Dokumentinės publicistikos knygoje atspindimas Kauno miesto 1986–2005 m. laikotarpis.

Madaule P. Kai klausymas atgyja. – Vilnius: Eugrimas, 2010.

Knygos autorius teigia: „Ausis yra specializuota, asmens savasčiai tarnaujanti talpykla. Ji lemia žmogaus pasirinkimą, su kuo bendrauti, kurį jis daro įvertinęs pirmąjį susitikimą su kitu asmeniu. Klausa yra jėga, kuri apgaubia individo veiksmų sistemas. Tai įžiebia motyvaciją. Būtent tokia ausis, ne dirgiklį girdintis organas, o sau įsakanti veiksmų sistema, analizuoja stimuliacijos padarinius ir pasirenka, ar izoliuoti trikdžius, ar toliau stengtis ir siekti save tobulinti.

Pagaliau supratau, kad ausis yra klausymo organas – kūrybiška savasties dalis. Šis supratimas tapo mano orientyru diagnozuojant visus komunikacijos sutrikimus. Klausymo proceso atkūrimas tapo mano terapinės veiklos centru.“

Paulis Madaule‘is nuostabiai parodo, ko galima pasiekti klausymo terapija. Jis yra drąsus, motyvuotas ir kūrybingas. Dėl Paulio kruopštaus darbo, nuoseklaus dr. A. Tomatiso idėjų pristatymo ši metodologija dabar yra praktiškai taikoma visame pasaulyje.

Glickman C. D. Lyderystė mokymuisi: kaip padėti mokytojams sėkmingai dirbti. - Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2010.

JAV švietimo specialisto Carlo D. Glickmano knygoje pristatomas vienas iš praktinių požiūrių į mokyklų vadovų vaidmenį gerinant mokymą ir mokymąsi.. Knygoje nagrinėjami lyderystės mokymuisi ypatumai ir būdai. Autoriaus supratimu, kiekvieno lyderio uždavinys yra siekti mokinių mokymosi ir visokeriopai jį skatinti. Kadangi lyderiai ne visada gali daryti tiesioginę įtaką konkretaus mokinio mokymuisi, šios įtakos jie gali siekti stengdamiesi gerinti pedagogų darbo kokybę ir skatinti profesinį tobulėjimą.

Haris A. Pasidalytoji lyderystė mokykloje: ateities lyderių ugdymas. – Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2010.

Šioje knygoje aprašoma, kaip pasidalytoji lyderystė praktiškai įgyvendinama mokyklose. Knygoje daugiausia dėmesio skiriama ieškant atsakymo į klausimus, kodėl, kaip ir ką reikia daryti. Teigiama, kad mokyklose jau dirba naujų švietimo sistemos lyderių. Tad pagrindiniu iššūkiu tampa šių lyderių ugdymas ir maksimalus kolektyvinių gebėjimų išnaudojimas siekiant teigiamų pokyčių.

Sėkmės istorija: mokymasis bendradarbiaujant (su CD). – Vilnius: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 2010.

Šiame aplanke pristatoma Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos anglų kalbos mokytojos ekspertės Valdonės Verseckienės pamoką 8 klasėje „What Could We Do to Project the Environment?“, kuri remiasi mokymosi bendradarbiaujant strategija.

Sėkmės istorija: mokinių veiklos individualizavimas (su CD). – Vilnius: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 2010.

Šiame aplanke pristatoma Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojo eksperto Arvydo Versecko pamoką  Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos 7 klasėje „Formulių rašymas“, kurioje labai ryškūs mokinių veiklos diferencijavimas ir individualizavimas.

Sėkmės istorija: pamokos planavimas (su CD). – Vilnius: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 2010.

Šiame aplanke pristatoma Kretingos Pranciškonų gimnazijos tikybos mokytojos metodininkės Giovanninos Borsato pamoką 7 klasėje „Tikėjimo kėlyje“, kurioje pastebime aiškią struktūrą, metodų įvairovę, artimus mokytojos ir mokinių ryšius.

Robbins S. P. Kaip vadovauti žmonėms. – Vilnius: Tyto alba, 2010.

Dr. Robbinso mokslinių tyrimų sritys – konfliktų sprendimas organizacijose, tarpasmeniniai santykiai. Jo straipsniai šiomis temomis publikuojami svarbiausiuose žurnaluose. Ką gi mes iš tikrųjų žinome apie vadybą? Kurie jos metodai veiksmingi? Kurie tradiciniai požiūriai pasirodė visiškai nieko verti? Koks geriausias būdas vadovauti žmonėms, norint pasiekti trokštamų rezultatų? Stephenas P. Robbinsas, vienas autoritetingiausių pasaulyje vadybos žinovų, apibendrina svarbiausius vadybos tyrimus 63 „tiesomis“, kuriomis galite vadovautis šią akimirką! Į perkamiausių pasaulio knygų sąrašus patekusi „Kaip vadovauti žmonėms“ siūlo įgyvendinamus sprendimus kiekvienam vadybininkui. Šioje knygoje jūs rasite patarimų, kaip įveikti tikras komandinio darbo kliūtis; kodėl pernelyg daug bendrauti gali būti ne mažiau pavojinga kaip ir pernelyg mažai; kaip patobulinti priėmimo į darbą įgūdžius ir darbuotojų vertinimo sistemą; kaip išgydyti „išlikusiųjų per masinį etatų mažinimą ligą“ ir net kaip „išmokti charizmos“.

Neale S., Spencer-Arnell L., Wilson L. Emocinis intelektas ir ugdymas. –Vilnius: Verslo žinios, 2010.

Pasak leidinio autorių, ugdymas yra vienas efektyviausių bendravimo būdų, nes tai - judėjimas į priekį ir pagalba gerinant individualų žmogaus darbą, o tai turi stulbinantį poveikį visai komandai ir organizacijai. Jis skatina reikalingus individualiam asmeniui teigiamus pokyčius - tokius, kurie jam padėtų tapti geresniu, negu jis kada nors savo gyvenime buvo.

EI lavinimui knygoje skirtas visas skyrius su konkrečiais ir praktiniais patarimais.
Tai pirmoji knyga, kuri analizuoja emocinio intelekto ir ugdomojo vadovavimo sąjungą ir atskleidžia jos svarbą - tam, kad padėtų jums išties tobulinti tiek savo, tiek savo pavaldinių ir kitų žmonių, su kuriais bendraujate, darbą. Knyga išskirtinė ir tuo, kad ji - lyg vadovėlis: aiški leidinio struktūra, gausu praktinių ir suprantamų pavyzdžių, nestinga apibendrinimu. Daug informacijos pateikiama klausimų ir atsakymų forma. Visa tai itin palengvina skaitymą. Knygą galima skaityti visą nuo pradžios iki galo arba gilintis į atskirus skyrius. Kiekviename skyriuje yra įkvepiančių citatų, pavyzdžių analizių, interviu, uždavinių, tyrimų - taigi tikrai įgysite reikiamų žinių.

Emocinis intelektas ir ugdymas pirmiausia skirta žmogiškųjų išteklių specialistams, vadovams, vadybininkams, konsultantams ir kiekvienam, kuris nori tobulėjimo, siekia daugiau, trokšta mokytis pažinti save bei kitus.

Vosylienė E. Socioedukacinis darbas su vaiku. – Vilnius: Baltos lankos, 2009.

Socioedukacinė veikla yra sudėtinga ir įvairialypė dėl asmeninių gebėjimų, veiklos metodų ir klientų įvairovės ar socialinės, politinės, kultūrinės aplinkos įtakos.

Ši mokomoji knyga, paremta naujausios lietuvių ir užsienio autorių mokslinės literatūros analize ir užduotimis praktiniams įgūdžiams gilinti, skiriama aukštųjų mokyklų studentams, tėvams, pedagogams, socialiniams pedagogams ir darbuotojams. Ji padės pažinti vaiką ir kartu pasirinkti bendros veiklos metodus siekiant pozityvaus pokyčio.

Leidinyje rasite svarbiausių sąvokų, vaiko ir paauglio elgesį lemiančių veiksnių aprašus, įvairių individualaus, grupinio ir bendruomeninio darbo metodų interpretacijų ir praktinių pasiūlymų, taip pat vaikų elgesio kūrimo strategijų. Knygoje aptariamos socialinės veiklos formos dirbant su įvairiomis vaikų ir socialinės rizikos vaikų grupėmis atskirose socialinėse sistemose (šeimoje, globos namuose, bendraamžių grupėse, organizacijose ar esant tarpinstitucinei partnerystei).

Misiukevičienė O., Putauskienė A. Socialinio pedagogo darbo vadovas: praktinės metodinės rekomendacijos. – Vilnius: Baltos lankos, 2009.

Ši metodinė knyga padės socialiniams pedagogams tobulinti savo kompetenciją, geriau planuoti pedagoginę veiklą, tinkamai pasirinkti darbo metodus.

Knygoje pateikiami planų, įvairių socialinės technologijos dokumentų pavyzdžiai. Jie bus naudingi ir socialinio ugdymo institucijose dirbantiems specialistams, ir tiems, kurie neturi socialinio pedagogo kvalifikacijos ir nori tobulinti savo gebėjimus bei įgyti naujų žinių.

Metodinėje priemonėje siūlomų formų paskirtis dvejopa: vienos iš jų skirtos probleminėms situacijoms fiksuoti, kitos – informacijai kaupti. Praktinės rekomendacijos tinka tiek individualiam darbui su ugdytiniu, tiek darbui su grupe, šeima, bendruomene.

Gerų ir kokybiškų sprendimų ieškantys socialiniai pedagogai knygoje ras naudingos praktinės medžiagos, kuri padės efektyviai planuoti pedagoginę veiklą.

Additional information