1Renata Dudzinskienė – pedagogė, atliekanti švietėjišką misiją, glaudžiai bendradarbiaujanti su pedagogų kvalifikacijos centru, yra žinoma ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje. Renata – švietimo ekspertė-konsultantė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja, studentų pedagoginės praktikos vadovė.  Nominuotoji pedagogė 2017 m. parengė 3 kvalifikacijos tobulinimo programas Kauno miesto mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, mokymų metodinę medžiagą ir vedė 9 seminarus Kauno miesto pedagogams gabių mokinių ugdymo, ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo, patirtinio ugdymo(si), aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymo, mąstymo strategijų parinkimo mokinių pasiekimų gerinimui temomis. Skaitė paskaitą tėvams apie vaiko mokymosi stiliaus atpažinimą ir pagalbą mokantis, sulaukusią didelio klausytojų susidomėjimo. Parengė 3 naujas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas 2018-iems metams pagal du nacionalinius prioritetus. R.Dudzinskienė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje: yra ES projekto „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“ metodinio leidinio „Mokomės kartu“ (metodinės rekomendacijos mokytojams ir švietimo pagalbos tiekėjams) metodinė konsultantė; dalyvauja nacionalinio psichoaktyvių medžiagų vartojimo projekto prevencijos programoje „Gyvai“, skirtoje mokiniams ir jų tėvams; drauge su Kauno mokslo ir technologijų parko tarptautinių projektų komanda, Švedijos Upsalos universiteto, Lietuvos specialiųjų pedagogų atstovais 2017 m. dalyvavo Tarptautinio projekto „DIGICOM (Skaitmeninės technologijos mokytojams)“ – vizite Atėnuose, kur susipažino su naujoves švietime diegiančiais inovatoriais. Tarptautinių projektų „ENABLE“ ir „Erasmus+“ konferencijoje mokytojams „Ateities mokykla“ Renata buvo pagrindinė pranešėja. Dalyvauja programoje „Mokomės sėkmei“. Taip pat veda mokymus programos „Renkuosi mokyti“ dalyvių grupėms, skaito pranešimus respublikinėse teorinėse-praktinėse konferencijose. Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybės ir jos vertinimo; ugdymo diferencijavimo, individualizavimo, personalizavimo. Renata yra leidinio „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymo turinio individualizavimas: rekomendacijos mokytojams, ugdantiems skirtingų poreikių ir gebėjimų mokinius“ bendraautorė. Savo kvalifikaciją tobulina Šveicarijoje, Čekijoje, Olandijoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Graikijoje, Lenkijoje. Įgytas žinias aktyviai taiko profesinėje veikloje. Tai kompetentinga, motyvuojanti, mokanti sudominti lektorė, noriai besidalinanti savo kompetencijomis ir patirtimi su šalies ir užsienio pedagogais.

Additional information