Nuotolinė paskaita „Japonų kultūra: tradicija ir modernumas“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras aktyviai dalyvauja Sugiharos savaitės renginiuose. Vakar vyko virtuali paskaita miesto bendruomenei „Japonų kultūra: tradicija ir modernumas“. Paskaitoje buvo aptartos tradicinė ir šiuolaikinė japonų kultūros, kurios yra glaudžiai susijusios, bet kartu ir kontrastiškos. Buvo susipažinta su talismanais yuru-kyara, reprezentuojančiais tam tikrą regioną ar tos vietovės išskirtines savybes, gatvės madomis: nuo kimono iki gotikinių Lolitų. Lektorė taip pat pristatė japonų kalbą, jos rašto sistemos dalis: kandži, hiragana ir katagana abėcėles, animacinius filmus anime, komiksus manga ir išmokė kaip taisyklingai tarti žodžius ačiū ir Lietuva. Paskaitą skaitė Vytauto Didžiojo universiteto lektorė Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė, atlikusi stažuotę Japonijos Kansai kalbų institute, Kansai Gaidai universitete, baigusi magistro studijas ir atlikusi daktaro disertacijos tyrimą Vasedos universitete Tokijuje. Nuoširdžiai dėkojame lektorei ir dalyviams! 

 

Virtual lecture Japanese Culture: Tradition and Modernity“

Kaunas Teachers Training Center actively participates in Sugihara Week events. Yesterday, was held a virtual lecture for the city community "Japanese Culture: Tradition and Modernity". During the lecture, traditional and contemporary Japanese cultures were discussed, which are closely related but at the same time contrasting. Participants got acquainted with the talismans of the yuru-kyara, representing a particular region or the distinctive features of that area, street fashions: from kimono to gothic Lolitas. The lecturer also introduced the Japanese language, part of her writing system: kanji, hiragana and katagana alphabets, animated films anime, comics manga and taught how to say the words ačiū (thank you) and Lietuva (Lithuania) correctly. The lecture was given by a lecturer at Vytautas Magnus University Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė, which was an intern at the Kansai Language Institute of Japan, Kansai Gaidai University, completed her master’s degree and completed her doctoral dissertation research at Vaseda University in Tokyo. We truly thank the lecturer and participants!