Atsinaujinusio Kauno besimokančių mokyklų tinklo veikla 2016-aisiais


 2016 m. vasario 29 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklo (BMT) plėtros. Sutartį pasirašė Antano Smetonos ir „Saulės“ gimnazijų, Kazio Griniaus ir Simono Daukanto progimnazijų, Milikonių, Šančių, Viktoro Kuprevičiaus pagrindinių mokyklų ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro vadovai.

Vykdomos įvairios bendros veiklos – mokymai, metodiniai renginiai pedagogams, įvairūs renginiai mokiniams.

 Kovo 14 d. Kazio Griniaus progimnazijoje 70 mokytojų iš BMT mokyklų susipažino su K.Griniaus progimnazijos patirtimi „Personalizuoto mokymo galimybės panaudojant interaktyvias pamokas“. IKT koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Edita Rabizaitė, istorijos mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė, informacinių technologijų mokytoja Alina Banaitienė, muzikos mokytoja metodininkė Gintarė Dromantaitė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Laimutė Šaulienė ir Rita Aleksandravičienė papasakojo, kaip jų mokiniai dalyvauja interaktyviose pamokose, pademonstravo kai kuriuos pamokų, mokinių kūrybinių interaktyvių darbų fragmentus.

Kovo 17 – 27 d. BMT mokyklų mokytojai, vadovaujami E.Rabizaitės, nuotoliniu būdu mokėsi kurti interaktyvias pamokas, bendradarbiaudami su kolegomis iš savo ir kitų mokyklų, kūrė interaktyvių pamokų fragmentus, kuriuos pristatė ir aptarė susitikime, vykusiame balandžio 11 d. Kazio Griniaus progimnazijoje.

Kovo 15 d. Antano Smetonos gimnazijoje vyko dar vienas šaunus renginys BMT mokyklų 8-9 klasių mokiniams ir matematikos mokytojams – kūrybinės dirbtuvės -atvira integruota interaktyvi pamoka „Kaip matematikai moko būti eko(logiškais)“, kurio metu mokiniai ne tik sprendė matematines užduotis, bet ir naudojosi informacijos šaltiniais, turėjo galimybę viešai reikšti mintis, patirti bendravimo ir bendradarbiavimo džiaugsmą, į(si)vertinti savo ir kitų komandų darbą. Malonu, kad mokiniai suprato, kaip svarbu rūpintis ekologija ir kaip patys gali prie to prisidėti. Džiugina tai, kad bendrai mokosi ir mokysis ne tik visų į BMT įsiliejusių mokyklų mokytojai, bet ir mokiniai. Dėkojame matematikos mokytojai ekspertei Vilijai Grežeckienei ir mokytojai metodininkei Virginijai Bareišienei už puikų šio renginio organizavimą.

Balandžio 14 d. buvo stebėtos ir aptartos dvi atviros pamokos Simono Daukanto progimnazijoje: integruota patirtinio ugdymo pamoka 2 klasėje „Žalią pupą auginau“ (mokytoja ekspertė Jolanta Žvirblienė) ir anglų kalbos pamoka 2 klasėje „Parts of a plant“ (mokytoja metodininkė Alma Rimkevičė).

Gegužės 3 d. Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos pedagogai sukvietė BMT septintokų komandas į integruotą edukacinį renginį mokiniams 2 + “.

Gegužės 17 d. Milikonių pagrindinėje mokykloje BMT penktokams vyko integruota lietuvių kalbos, matematikos, „Gamta ir žmogus“ kurso pamoka „Keliautojų kuprinė“. Pamoką vedė mokytojos metodininkės Violeta Sventkauskienė, Ramunė Baltrušaitienė, Rima Eitmantienė.

Rugsėjo 26 d. Kazio Griniaus progimnazijos mokytojų komanda, vadovaujama IKT koordinatorės, mokytojos metodininkės Editos Rabizaitės, organizavo nuotolinius mokymus BMT pedagogams „Nuotolinių edukacinių veiklų organizavimas, komunikavimo kompetencijos ir skaitmeninio raštingumo ugdymas, pasitelkiant Skype“.

Rugsėjo 27 – 30 d. virtualioje erdvėje besimokančių mokyklų tinklo mokytojai stebėjo ir, pildydami pamokų stebėjimo protokolus, įvertino atviras nuotolines Kazio Griniaus progimnazijos mokytojų pamokas: istorijos pamoką 5 klasėje „Laisvės kaina“ (mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė), integuotą muzikos, istorijos, judesio pamoką 5 klasėje „Sausio 13-osios įvykių Kaune 25-osios metinės“ (mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė, mokytoja metodininkė Gintarė Dromantaitė, mokytoja ekspertė Idalija Braškytė), choreografijos pamoką 1 klasėje „Siužetinė pasaka „Mano skėtis gali būti oro balionu“ (I.Braškytė), integruotą muzikos, dailės, judesio pamoką 1 klasėje „Pristatau savo šalį“ (mokytojos metodininkės Auksė Gaigalienė, Laimutė Urniažienė).

Spalio mėnesį į Kauno miesto BMT tinklą įsijungė Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro komanda.

Spalio 18 d. Simono Daukanto progimnazijos iniciatyva organizuotas metodinis renginys BMT įvairių dalykų mokytojams „Lego education“ metodikos taikymas formaliajame ugdyme“. Renginyje dalyvavo 42 pedagogai, besidomintys edukacinėmis naujovėmis, padedančiomis ugyti mokinių kūrybiškumą, mokyti bendradarbiauti, skatinti įsitraukimą į ugdymo procesą. Lektoriai Artūras Gaulia (Robotikos akademija) ir Rimantas Burnickis (Baltic orbis) supažindino susirinkusiuosius su LEGO mokymo metodikos principais, LEGO EDUCATION priemonių įvairove, pademonstravo modernius įrankius (StoryStarter, MoreToMathc, „Kosmosas“ ir kt.), o mokytojai pagal pateiktas metodikas praktiškai išbandė juos dirbdami grupėse.

Spalio 25 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko metodinė valanda BMT mokyklų vadovams ir mokytojams „Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro patirtis, organizuojant ir vykdant projektinę veiklą“. Renginį vedė mokytojos ekspertės Romualda Bubelevičienė ir Ramunė Šmitienė, mokytoja metodininkė Jurgita Sūnelaitienė.

 2016 metų BMT renginiai dar nesibaigė.

Lapkričio 29 d. „Saulės“ gimnazijoje vyks metodinis renginys BMT mokyklų vadovams, tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojams „Pamoka kitaip“.

Gruodžio 15 d. Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro iniciatyva bus surengta akcija „Gerumo nebūna per daug“, kurios metu BMT mokyklos Panemunės vaikų globos namams nuveš dovanų.

Pastebėjome, kad 2016-aisiais BMT veiklos tapo įvairiapusiškesnės, vieni iš kitų mokosi ne tik pedagogai, bet ir mokiniai. Džiaugiamės nuveiktais darbais ir žadame veiklą tęsti.

Lapkričio 10 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vykusiame BMT komandų koordinatorių pasitarime jau numatytos bendros mokyklų veiklos 2017 metams.

Parengė Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė


  BMT veikla 2013-2015 metais 


Besimokančių mokyklų tinklas Kaune


2013 m. gegužės 15 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų konferencija „Mokyklų bendradarbiavimas siekiant sėkmingo ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo".

Šioje konferencijoje Kauno Kazio Griniaus progimnazija, atstovaujama direktoriaus Stanislovo Šimanausko, Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurinė mokykla, atstovaujama direktorės Irenos Švėgždienės, Kauno Antano Smetonos gimnazija, atstovaujama direktorės Violetos Balčiūnienės, Kauno Šančių vidurinė mokykla, atstovaujama direktoriaus Romano Jasulaičio, ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, atstovaujamas direktorės Rasos Bortkevičienės, sudarė bendradarbiavimo sutartį, kuria kuriamas Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklas (BMT), tęsiantis nacionaliniame „Besimokančių mokyklų tinklų" projekte įgytą patirtį ir siekiantis nuolatinės mokyklų kaitos bei tobulėjimo.

Susikūrusį miesto BMT globoti ir teikti jam metodinę, organizacinę pagalbą maloniai sutiko Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo švietimo poskyrio vedėja dr. Vilija Adaškevičienė.

Tai nauja kvalifikacijos tobulinimo forma, paremta mokykloje kylančiomis iniciatyvomis, bendradarbiavimo paieška: mokyklas, kuriančias tinklą, vienija išorės vertinimo metu nurodyta tobulintina sritis – ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas.

Tinklo pedagogams numatyta organizuoti bendrus renginius, kurių metu jie keisis darbo patirtimi, mokysis vieni iš kitų, siekdami kartu spręsti ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo problemą.

2013 m. spalio 8 d. paskelbtas Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklo (BMT) logotipo konkursas. Laimėtoja pripažinta Kauno Šančių vidurinės mokyklos mokytoja Reda Stulpinienė. Komisijos nutarimu Kauno BMT logotipu patvirtintas šios mokytojos  sukurtas grafinis ženklas.

Mokyklos susitarė organizuoti atviras pamokas, kurias stebėtų ir aptartų Kauno m. BMT pedagogai.

2013 m. lapkričio mėnesį Kauno Šančių vidurinėje mokykloje stebėtos ir aptartos 4 atviros pamokos (mokytojų Vestos Žiūraitienės, Sonatos Šiugždienės, Romualdos Bubelevičienės, Nidos Pečionaitienės).

2014 m. sausio mėnesį Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje stebėtos ir aptartos 6 atviros pamokos (mokytojų Linos Kostiukovienės, Idalijos Braškytės, Nijolės Kasiulienės, Rimos Baltrušaitienės, Ritos Aleksandravičienės).

2014 m. vasario mėnesį – 3 atviros pamokos Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinėje mokykloje (mokytojų Jolantos Matuzevičienės, Vandos Binevičienės, Linos Baliukevičienės).

2014 m. kovo mėnesį – 5 atviros pamokos Kauno Antano Smetonos gimnazijoje (mokytojų Irmos Staniulienės, Irenos Gečienės, Kristinos Statkutės ir Liucijos Jarutienės, Jūratės Slavinienės, Romualdo Freitako ir Rimanto Zavacko).

2014 – 2015 mokslo metais  Kauno besimokančių mokyklų tinklo veikla bus tęsiama.

Planuojama išvyka į Anykščių Antano Baranausko progimnaziją, kuri su aplinkinių mokyklų komandomis taip pat yra subūrusi besimokančių mokyklų tinkliuką, tad tikimasi perimti tokios kvalifikacijos tobulinimo formos organizavimo gerąją patirtį Anykščiuose.

Numatyta organizuoti ir respublikinę konferenciją apie regioninių BMT veiklą, seminarus, diskusijas, atviras pamokas ir kitus renginius.

 

Parengė

Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė

 Kauno Antano smetonos gimnazija                Kauno Kazio Griniaus progimnazija

 Kauno sanciu vidurine mokykla               V.Kupreviciaus