Besimokančių mokyklų tinklas jungia ne tik mokytojus


2013 m. pavasarį buvo įkurtas Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklas. Džiugu, kad ši idėja pasiteisino. Įgyjame įvairesnės bendradarbiavimo patirties, mokomės vieni iš kitų, perimdami kolegų gerąją patirtį. Šiuo metu jaučiamės paaugę ir sustiprėję. Pradėję bendromis veiklomis, skirtomis pedagogams, dabar vis dažniau atsigręžiame į mokinius.

2017 m. vasario – kovo mėnesiais įvyko trys puikūs renginiai mokiniams.

Į vasario 22 dieną Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje – daugiafunkciame centre vykusį moksleivių forumą „Pilietiškumo pamokos: tarpukario Lietuvos asmenybės“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Lietuvos valstybės 100 – čio jubiliejui paminėti, buvo pakviesti ne tik susibūrusių į BMT, bet ir kitų miesto mokyklų mokiniai. Renginyje prisiminti tarpukario Lietuvos politikai Antanas Smetona, Kazys Grinius, Aleksandras Stulginskis, broliai Jonas ir Petras Vileišiai. Plenariniame forumo posėdyje pranešimus skaitę Kauno Antano Smetonos gimnazijos, Kazio Griniaus progimnazijos, Aleksandro Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro, Jono ir Petro Vileišių mokyklos – daugiafunkcio centro mokiniai akcentavo, kad tarpukario Lietuvos politikai pirmiausia buvo idealistai, besąlygiškai tikėję Lietuva, ją kūrę visomis išgalėmis ir neišsižadėję savo šalies jokiomis aplinkybėmis. Jų pilietiškumas žadino tautinę savimonę ir telkė visuomenę. Būtent susitelkimo, tautiškumo, patriotiškumo stoka pastebima šių dienų visuomenėje.

Diskutuodami grupėse mokiniai naudojosi „problemų medžio“ metodu. Aptarę tarpukario Lietuvos politikų įamžinimą moksleiviai pripažino: šios asmenybės nesulaukia deramo dėmesio. Patriotiškumo ir pasididžiavimo savo šalimi stoka yra problema.

Mokiniai siūlė prisiminti iškilias asmenybes ne tik renginių metu, bet nuolat apie jas kalbėti, akcentuojant ne faktus ir datas, bet vertybes, siekius, idėjas. Būtina skirti deramą vietą tarpukario Lietuvos asmenybėms šiuolaikinėje kultūroje: teatre, kine, muzikoje. Turi atsirasti kuo daugiau šiuolaikiškų, šiandieninio jaunimo suvokimą atliepiančių filmų apie tarpukario asmenybes ir politikus, animacinių filmų vaikams apie tą laikmetį, pavyzdžiui, „Lietuvos istorijos repas“. Forumo dalyvių manymu, istorikams reikia atlikti platesnes ir gilesnes studijas, surasti patrauklius formatus istorinės medžiagos pateikimui apie tai, ką geriausio ir reikšmingiausio valstybei sukūrė tarpukario Lietuvos asmenybės ir politikai. Šią istorinę medžiagą pateikti taip, kad kiekvienas mokinys suprastų: tai mūsų tautos, mūsų valstybingumo šaknys.

Vasario 28 dieną renginyje „Mokinių savivalda, įgalinanti veikti“ susitiko Milikonių pagrindinės mokyklos, Simono Daukanto progimnazijos, Antano Smetonos gimnazijos, Jono ir Petro Vileišių mokyklos – daugiafunkcio centro, Šančių mokyklos – daugiafunkcio centro, Kazio Griniaus progimnazijos Mokinių savivaldų nariai ir jų kuratoriai. Buvo pristatyta geroji K.Griniaus progimnazijos Mokinių savivaldos patirtis. Į Mokinių tarybą pažvelgta kaip į instituciją, įgalinančią telkti mokyklos labui visus bendruomenės narius. Renginį organizavo Kazio Griniaus progimnazijos Mokinių taryba, vadovaujama pirmininkės Ugnės Spėčiūtės. Buvo pasirūpinta net Komandos formavimo mokymais, kuriuos vedė tuo tikslu pakviestos Moksleivių Sąjungos savanorės.

Susitikimo dalyvių diskusijoms vadovavo pati Ugnė, taikydama „Pasimatymų alėjos“ metodą. Ugnė papasakojo apie sunkumus, su kuriais susidūrė, vadovaudama progimnazijos Mokinių tarybai, pasidžiaugė efektyviu visos Mokinių savivaldos darbu ir sėkmingiausiomis veiklomis, kurias gausiai iliustravo filmuota ir fotografuota medžiaga. Skirtingų mokyklų mokiniai dalinosi įžvalgomis apie Mokinių savivaldos esmę, kylančias problemas, diskutavo apie efektyvesnį šių institucijų darbą.

Tikimės, kad šis mokinių susitikimas paskatins ir ateityje bendrauti ir bendradarbiauti Besimokančių mokyklų mokinius, sprendžiant iškylančias problemas, rengiant bendrus renginius.

Kauno Antano Smetonos gimnazija miesto ugdymo įstaigų, susibūrusių į Besimokančių mokyklų tinklą, 8-9 klasių mokinių komandas pakvietė į gamtamokslio ir matematinio ugdymo pamoką-kūrybinę edukaciją, taikant probleminio mokymo metodą, „Degimo procesas. Priešas ar draugas?“. Pamoką, vykusią kovo 14 dieną, vedė matematikos mokytoja ekspertė Vilija Grežeckienė ir chemijos mokytoja metodininkė Birutė Damijonaitienė. Šiuo renginiu siekta ugdyti skirtingų ugdymo įstaigų mokinių kūrybiškumą, komunikacinę raišką bei bendravimo kultūrą.

Mokinių komandos renginio pradžioje atliko prisistatymo užduotis, pasitelkdamos iš anksto pasirengtą atributiką.

Visoms komandoms buvo pateiktas tas pats probleminis uždavinys:

,,Kokia anglies dioksido masė išsiskiria į aplinką, jei per žiemą, gyvenamojo namo apšildymui, sudeginta 1 tona malkų ? Įvertinkite poveikį aplinkai, pateikite išvadas.“

Problemai išspręsti buvo pasirinktas kūrybinio mokymo metodas – modelis ,,ASTA‘‘.

Mokiniai atliko bandymą, išsprendė probleminį uždavinį ir, sukūrė bei viešai pristatė aplikaciją ,,Medis“, argumentuodami: priešas ar draugas yra degimo procesas.

Šioje kūrybinėje edukacijoje BMT mokyklų mokiniai turėjo gerą progą padiskutuoti, kartu surasti problemos sprendimo būdus, įvertinti ir įsivertinti vieni kitų ir savo atlikto darbo rezultatus.

Dar vienas bendras renginys besimokančių mokyklų tinklo mokiniams numatytas šių metų balandžio mėnesį. Viktoro Kuprevičiaus mokykla jau antrąkart septintokus pakvies į tarpdalykinę viktoriną.

Parengė Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė


Atsinaujinusio Kauno besimokančių mokyklų tinklo veikla 2016-aisiais


 2016 m. vasario 29 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklo (BMT) plėtros. Sutartį pasirašė Antano Smetonos ir „Saulės“ gimnazijų, Kazio Griniaus ir Simono Daukanto progimnazijų, Milikonių, Šančių, Viktoro Kuprevičiaus pagrindinių mokyklų ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro vadovai.

Vykdomos įvairios bendros veiklos – mokymai, metodiniai renginiai pedagogams, įvairūs renginiai mokiniams.

 Kovo 14 d. Kazio Griniaus progimnazijoje 70 mokytojų iš BMT mokyklų susipažino su K.Griniaus progimnazijos patirtimi „Personalizuoto mokymo galimybės panaudojant interaktyvias pamokas“. IKT koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Edita Rabizaitė, istorijos mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė, informacinių technologijų mokytoja Alina Banaitienė, muzikos mokytoja metodininkė Gintarė Dromantaitė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Laimutė Šaulienė ir Rita Aleksandravičienė papasakojo, kaip jų mokiniai dalyvauja interaktyviose pamokose, pademonstravo kai kuriuos pamokų, mokinių kūrybinių interaktyvių darbų fragmentus.

Kovo 17 – 27 d. BMT mokyklų mokytojai, vadovaujami E.Rabizaitės, nuotoliniu būdu mokėsi kurti interaktyvias pamokas, bendradarbiaudami su kolegomis iš savo ir kitų mokyklų, kūrė interaktyvių pamokų fragmentus, kuriuos pristatė ir aptarė susitikime, vykusiame balandžio 11 d. Kazio Griniaus progimnazijoje.

Kovo 15 d. Antano Smetonos gimnazijoje vyko dar vienas šaunus renginys BMT mokyklų 8-9 klasių mokiniams ir matematikos mokytojams – kūrybinės dirbtuvės -atvira integruota interaktyvi pamoka „Kaip matematikai moko būti eko(logiškais)“, kurio metu mokiniai ne tik sprendė matematines užduotis, bet ir naudojosi informacijos šaltiniais, turėjo galimybę viešai reikšti mintis, patirti bendravimo ir bendradarbiavimo džiaugsmą, į(si)vertinti savo ir kitų komandų darbą. Malonu, kad mokiniai suprato, kaip svarbu rūpintis ekologija ir kaip patys gali prie to prisidėti. Džiugina tai, kad bendrai mokosi ir mokysis ne tik visų į BMT įsiliejusių mokyklų mokytojai, bet ir mokiniai. Dėkojame matematikos mokytojai ekspertei Vilijai Grežeckienei ir mokytojai metodininkei Virginijai Bareišienei už puikų šio renginio organizavimą.

Balandžio 14 d. buvo stebėtos ir aptartos dvi atviros pamokos Simono Daukanto progimnazijoje: integruota patirtinio ugdymo pamoka 2 klasėje „Žalią pupą auginau“ (mokytoja ekspertė Jolanta Žvirblienė) ir anglų kalbos pamoka 2 klasėje „Parts of a plant“ (mokytoja metodininkė Alma Rimkevičė).

Gegužės 3 d. Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos pedagogai sukvietė BMT septintokų komandas į integruotą edukacinį renginį mokiniams 2 + “.

Gegužės 17 d. Milikonių pagrindinėje mokykloje BMT penktokams vyko integruota lietuvių kalbos, matematikos, „Gamta ir žmogus“ kurso pamoka „Keliautojų kuprinė“. Pamoką vedė mokytojos metodininkės Violeta Sventkauskienė, Ramunė Baltrušaitienė, Rima Eitmantienė.

Rugsėjo 26 d. Kazio Griniaus progimnazijos mokytojų komanda, vadovaujama IKT koordinatorės, mokytojos metodininkės Editos Rabizaitės, organizavo nuotolinius mokymus BMT pedagogams „Nuotolinių edukacinių veiklų organizavimas, komunikavimo kompetencijos ir skaitmeninio raštingumo ugdymas, pasitelkiant Skype“.

Rugsėjo 27 – 30 d. virtualioje erdvėje besimokančių mokyklų tinklo mokytojai stebėjo ir, pildydami pamokų stebėjimo protokolus, įvertino atviras nuotolines Kazio Griniaus progimnazijos mokytojų pamokas: istorijos pamoką 5 klasėje „Laisvės kaina“ (mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė), integuotą muzikos, istorijos, judesio pamoką 5 klasėje „Sausio 13-osios įvykių Kaune 25-osios metinės“ (mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė, mokytoja metodininkė Gintarė Dromantaitė, mokytoja ekspertė Idalija Braškytė), choreografijos pamoką 1 klasėje „Siužetinė pasaka „Mano skėtis gali būti oro balionu“ (I.Braškytė), integruotą muzikos, dailės, judesio pamoką 1 klasėje „Pristatau savo šalį“ (mokytojos metodininkės Auksė Gaigalienė, Laimutė Urniažienė).

Spalio mėnesį į Kauno miesto BMT tinklą įsijungė Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro komanda.

Spalio 18 d. Simono Daukanto progimnazijos iniciatyva organizuotas metodinis renginys BMT įvairių dalykų mokytojams „Lego education“ metodikos taikymas formaliajame ugdyme“. Renginyje dalyvavo 42 pedagogai, besidomintys edukacinėmis naujovėmis, padedančiomis ugyti mokinių kūrybiškumą, mokyti bendradarbiauti, skatinti įsitraukimą į ugdymo procesą. Lektoriai Artūras Gaulia (Robotikos akademija) ir Rimantas Burnickis (Baltic orbis) supažindino susirinkusiuosius su LEGO mokymo metodikos principais, LEGO EDUCATION priemonių įvairove, pademonstravo modernius įrankius (StoryStarter, MoreToMathc, „Kosmosas“ ir kt.), o mokytojai pagal pateiktas metodikas praktiškai išbandė juos dirbdami grupėse.

Spalio 25 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko metodinė valanda BMT mokyklų vadovams ir mokytojams „Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro patirtis, organizuojant ir vykdant projektinę veiklą“. Renginį vedė mokytojos ekspertės Romualda Bubelevičienė ir Ramunė Šmitienė, mokytoja metodininkė Jurgita Sūnelaitienė.

 2016 metų BMT renginiai dar nesibaigė.

Lapkričio 29 d. „Saulės“ gimnazijoje vyks metodinis renginys BMT mokyklų vadovams, tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojams „Pamoka kitaip“.

Gruodžio 15 d. Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro iniciatyva bus surengta akcija „Gerumo nebūna per daug“, kurios metu BMT mokyklos Panemunės vaikų globos namams nuveš dovanų.

Pastebėjome, kad 2016-aisiais BMT veiklos tapo įvairiapusiškesnės, vieni iš kitų mokosi ne tik pedagogai, bet ir mokiniai. Džiaugiamės nuveiktais darbais ir žadame veiklą tęsti.

Lapkričio 10 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vykusiame BMT komandų koordinatorių pasitarime jau numatytos bendros mokyklų veiklos 2017 metams.

Parengė Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė


  BMT veikla 2013-2015 metais 


Besimokančių mokyklų tinklas Kaune


2013 m. gegužės 15 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų konferencija „Mokyklų bendradarbiavimas siekiant sėkmingo ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo".

Šioje konferencijoje Kauno Kazio Griniaus progimnazija, atstovaujama direktoriaus Stanislovo Šimanausko, Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurinė mokykla, atstovaujama direktorės Irenos Švėgždienės, Kauno Antano Smetonos gimnazija, atstovaujama direktorės Violetos Balčiūnienės, Kauno Šančių vidurinė mokykla, atstovaujama direktoriaus Romano Jasulaičio, ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, atstovaujamas direktorės Rasos Bortkevičienės, sudarė bendradarbiavimo sutartį, kuria kuriamas Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklas (BMT), tęsiantis nacionaliniame „Besimokančių mokyklų tinklų" projekte įgytą patirtį ir siekiantis nuolatinės mokyklų kaitos bei tobulėjimo.

Susikūrusį miesto BMT globoti ir teikti jam metodinę, organizacinę pagalbą maloniai sutiko Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo švietimo poskyrio vedėja dr. Vilija Adaškevičienė.

Tai nauja kvalifikacijos tobulinimo forma, paremta mokykloje kylančiomis iniciatyvomis, bendradarbiavimo paieška: mokyklas, kuriančias tinklą, vienija išorės vertinimo metu nurodyta tobulintina sritis – ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas.

Tinklo pedagogams numatyta organizuoti bendrus renginius, kurių metu jie keisis darbo patirtimi, mokysis vieni iš kitų, siekdami kartu spręsti ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo problemą.

2013 m. spalio 8 d. paskelbtas Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklo (BMT) logotipo konkursas. Laimėtoja pripažinta Kauno Šančių vidurinės mokyklos mokytoja Reda Stulpinienė. Komisijos nutarimu Kauno BMT logotipu patvirtintas šios mokytojos  sukurtas grafinis ženklas.

Mokyklos susitarė organizuoti atviras pamokas, kurias stebėtų ir aptartų Kauno m. BMT pedagogai.

2013 m. lapkričio mėnesį Kauno Šančių vidurinėje mokykloje stebėtos ir aptartos 4 atviros pamokos (mokytojų Vestos Žiūraitienės, Sonatos Šiugždienės, Romualdos Bubelevičienės, Nidos Pečionaitienės).

2014 m. sausio mėnesį Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje stebėtos ir aptartos 6 atviros pamokos (mokytojų Linos Kostiukovienės, Idalijos Braškytės, Nijolės Kasiulienės, Rimos Baltrušaitienės, Ritos Aleksandravičienės).

2014 m. vasario mėnesį – 3 atviros pamokos Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinėje mokykloje (mokytojų Jolantos Matuzevičienės, Vandos Binevičienės, Linos Baliukevičienės).

2014 m. kovo mėnesį – 5 atviros pamokos Kauno Antano Smetonos gimnazijoje (mokytojų Irmos Staniulienės, Irenos Gečienės, Kristinos Statkutės ir Liucijos Jarutienės, Jūratės Slavinienės, Romualdo Freitako ir Rimanto Zavacko).

2014 – 2015 mokslo metais  Kauno besimokančių mokyklų tinklo veikla bus tęsiama.

Planuojama išvyka į Anykščių Antano Baranausko progimnaziją, kuri su aplinkinių mokyklų komandomis taip pat yra subūrusi besimokančių mokyklų tinkliuką, tad tikimasi perimti tokios kvalifikacijos tobulinimo formos organizavimo gerąją patirtį Anykščiuose.

Numatyta organizuoti ir respublikinę konferenciją apie regioninių BMT veiklą, seminarus, diskusijas, atviras pamokas ir kitus renginius.

 

Parengė

Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė

 Kauno Antano smetonos gimnazija                Kauno Kazio Griniaus progimnazija

 Kauno sanciu vidurine mokykla               V.Kupreviciaus
            

Additional information