Projektai

 

 2020 metų projektai

 

Įgyvendinami projektai: 

 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Edukacinė programa „Giedokim sutartinai“ (Centras – pareiškėjas).
 • Erasmus+ projekto paraiška „Kova su patyčiomis mokykloje“ (Centras – partneris).
 • Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ mobilumo projektas „Patyčios neformaliajame suaugusiųjų švietime: prevencijos didinimas gerinant kvalifikacijos tobulinimo programas“ (Centras – pareiškėjas). 
 • „Nordplus“ projektas „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas: tarptautinė partnerystė“ (Centras – pareiškėjas).
 • Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo projektas, finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, „Matematikos mokymosi klubas „Matematika kitaip“ (Centras – pareiškėjas).
 • Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo projektas, finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, „Iššūkis matematikai“ (Centras – pareiškėjas).
 • Vidinės darnos tobulinimas – būdas gerinti psichoemocinį klimatą darbo kolektyve“ (Centras – partneris).
 • NŠA „Mokymų paslaugos“(Centras – paslaugų teikėjas).

 

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos:

 • Erasmus+ projekto paraiška „Vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo, įsipareigojimų ir valdymo gebėjimų stiprinimas mokyklinio ugdymo srityje“ (Centras – partneris).
 • Erasmus+ projekto paraiška „Švietimo lyderių ir pedagogų, dirbančių su jaunimu, kompetencijų stiprinimas, siekiant palaikyti jaunimą pandemijos metu“ (Centras – partneris).
 • Erasmus+ projekto paraiška „Ankstyvasis ugdymas – nauji iššūkiai ateičiai“ (Centras – partneris).
 • Erasmus+ projekto paraiška „Vertingos Estijos ir Norvegijos nuotolinio mokymo(si) praktikos pritaikymas, perimant inovatyvius įrankius ir kūrybiškus sprendimus“ (Centras – pareiškėjas).
 • Lietuvos kultūros tarybos projektas Pažinimas per nuotykį – virtuali kelionė po Lietuvą (Centras – pareiškėjas).
 • Paraiška „Erasmus“ akreditacijai suaugusiųjų švietimo srityje.

  

 2019 metų projektai

    

Įgyvendinami projektai:

   

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos:

 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Muziejų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (Centras – pareiškėjas).

 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Vaikų ir jaunimo kūrybinio potencialo skatinimas per muziejinę ekspoziciją“ (Centras – pareiškėjas).

 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Edukacinė programa vaikų dienos centro ugdytiniams „Tapyba ant vandens“ (Centras – pareiškėjas).

 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Edukacinė programa „Šiaudinių sodų pynimo tradicijų išsaugojimas“ (Centras – pareiškėjas).

 • Erasmus + projekto paraiška mobilumo veikloms pagal Erasmus+ programas „Mobilumo projektai profesinio mokymo mokiniams ir darbuotojams” ir „Mobilumo projektai mokykla pedagoginiams darbuotojams” (Centras – partneris). 
 • Projekto „Aktyvus amžius“ paraiška pagal Erasmus + KA2 - Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais (Centras – projekto partneris).
 •  Projekto „Išmanusis švietimas mokytojams“ (SET) paraiška pagal Erasmus + kvietimą teikti paraiškas sektorių įgūdžių aljansui (Centras – partneris). Projektą rengė 10 partnerinių organizacijų iš 7 šalių: Olandijos, Italijos, Lietuvos, Kipro, Ispanijos, Čekijos, Slovėnijos.

 

 2018 metų projektai

    

Įgyvendinami projektai:

 • Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių Lietuvoje (Kauno m.) organizavimas (Centras – paslaugų teikėjas).

 • Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ (Centras – koordinatorius, partneriai – Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla, Kauno „Saulės“ gimnazija, Latvijos, Norvegijos, Turkijos švietimo įstaigos).

 • Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Perspektyvios lyderystės sklaida pedagogų kompetencijų tobulinimui“ (SHARETRAIN). Projekto koordinatorius – Valjadolido mokytojų tobulinimo ir švietimo inovacijų centras (CFIE, Ispanija), partneriai: Centras (Kaunas, Lietuva), Regionalny Zespol Placowek Wsparcia Edukacji (Opolė, Lenkija), SFEC Aquitaine (Bordo, Prancūzija).

 • 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektas „Pažangios LEAN metodologijos taikymas mokyklų demokratinių procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“ (Centras – partneris).

 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Kintantis medijų pasaulis: atsakingo vartotojo ugdymas“ (Centras – partneris).

 • Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių užsienyje (Vokietijoje – Lenkijoje) organizavimas (Centras – paslaugų teikėjas).

 • NEC „Mokymų paslaugos“ (Centras – paslaugų teikėjas).

 • VšĮ „Alfa centras“ „Mokymų paslaugos“ (Centras – paslaugų teikėjas).

 

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos:

 • Lietuvos kultūros tarybos projektasVAIKŲ IR JAUNIMO KŪRYBINIO POTENCIALO UGDYMAS ŠOKIU (Centras – pareiškėjas).

 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „KAUNO MIESTO IR REGIONO BIBLIOTEKŲ SPECIALISTŲ BEI MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“ (Centras – pareiškėjas).

 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Medijos ir informacinis raštingumas gyvenimo kokybei“ (Centras – pareiškėjas).

 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Inovatyvus ugdymas kultūra“ (Centras – pareiškėjas).

 • 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektas „Sumanios visuomenės kūrimas: paskatos ir sąlygos suaugusiesiems mokytis visą gyvenimą“ (Centras – partneris).

 • 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „The model of the preservation of the European cultural heritage on the example of the activities of multicultural educational centers of the transboundary territories of Lithuania and Belarus“ (Centras – pareiškėjas).

 • Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių Lietuvoje (Kauno m. ir Kauno r. savivaldybėse) organizavimas (Centras – paslaugų teikėjas).

 

 

 

 2017 metų projektai

    

Įgyvendinami projektai:

 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Pilietiška asmenybė – stipri valstybė“ (Centras – pareiškėjas).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) NVO ir miesto bendruomenės įgalinimo srities prioriteto „Nevyriausybinių organizacijų gebėjimų ir darbuotojų kompetencijų stiprinimas, organizacinė parama, partnerystės ir tinklaveikos skatinimas“ projektas „Vaikų dienos centrų darbuotojų kompetencijų stiprinimas: kokybiškos ir inovatyvios paslaugos“ (Centras – partneris).
 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Šiuolaikinės medijos ir informacinis raštingumas: darnios plėtros ir brandžių asmenybių ugdymas“ (Centras – pareiškėjas).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo srities prioriteto „Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo visuomenei didinimas“ projektas „Lietuvių literatūros ir muzikos klasika visiems“ (Centras – partneris).
 • Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Perspektyvios lyderystės sklaida pedagogų kompetencijų tobulinimui“ SHARETRAIN.  Projekto koordinatoriai – Valjadolido mokytojų tobulinimo ir švietimo inovacijų centras (CFIE, Ispanija), partneriai: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Kaunas, Lietuva), Regionalny Zespol Placowek Wsparcia Edukacji (Opolė, Lenkija), SFEC Aquitaine (Bordo, Prancūzija).
 • Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ (Centras – pareiškėjas, partneriai – Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla, Kauno „Saulės“ gimnazija, Latvijos, Norvegijos, Turkijos švietimo įstaigos).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Socialinių paslaugų plėtros srities prioriteto „Naujų socialinių paslaugų Kauno miesto gyventojams kūrimas, panaudojant socialines inovacijas“ projektas „Paslaugų tinklo stiprinimas prekybos žmonėmis ir seksualinės prievartos aukoms Kauno mieste“ (Centras – partneris).
 • ŠMM Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektas „Viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialinės, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) bendrosios kultūros ir profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų ugdymas“ (Centras – pareiškėjas). 
 • ŠMM Neformaliojo vaikų švietimo projektas „Būk detektyvas“ (Centras – partneris).

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos:

 • 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektas „Pažangios LEAN metodologijos taikymas mokyklų demokratinių procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“ (Centras – partneris).
 • 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektas „Skaičiuojame kartu (SK)“ (Centras – partneris).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Aplinkosauginio švietimo srities prioriteto „Aplinkosauginio sąmoningumo ugdymas“ projektas „Kaunas – ekologiškai atsakingų gyventojų miestas“ (Centras – pareiškėjas).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Visuomenės sveikatos stiprinimo srities prioriteto „Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija“ projektas „Inovatyvios ir veiksmingos priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijos priemonės Kauno moksleiviams“ (Centras – partneris).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Visuomenės sveikatos stiprinimo srities prioriteto „Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika“ projektas „Interaktyvus konsultavimas į pagalbą jaunimui ugdant emocines kompetencijas“ (Centras – partneris). 
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Visuomenės sveikatos stiprinimo srities prioriteto „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas“ projektas „AŠ sveikas ir aktyvus“ (Centras – partneris).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Socialinių paslaugų plėtros srities prioriteto „Naujų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims kūrimas“ projektas „Bendruomenės centro pagalba senyvo amžiaus asmenų ir jų šeimų socializacijai“ (Centras – partneris).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo srities prioriteto „Kultūrinės įtraukties rengiantis paminėti Lietuvos valstybės šimtmetį (2018 m.) skatinimas“ projektas „Tremties laikotarpio aktualizavimas minint Lietuvos valstybės šimtmetį“ (Centras – partneris).

 

 

 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo srities prioriteto „Naujų kultūros paslaugų ir produktų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę“ projektas „Bendruomenės jaunųjų talentų koncertas“ (Centras – partneris).

 

 • Nordplus Horizontal programos projektas „Veiksmingos ateities mokyklos vizija XXI-ame amžiuje“ (partneriai - Centras, Suomijos, Latvijos švietimo įstaigos).
 • SAM Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkurso projektas „Veiksmingų, inovatyvių kompleksinių paslaugų plėtra ugdant vaikų, kurių tėvai priklausomi nuo alkoholio, emocines ir socialines kompetencijas“ (Centras – partneris).
 • SAM Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkurso projektas „Inovatyvios ir veiksmingos alkoholio vartojimo prevencijos priemonės vaikams“ (Centras – partneris).

 

 

 2016 metų projektai

    

Viešojo pirkimo konkursai:

 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos projekto Pasirengimas įgyvendinti brandos darbą“ viešojo pirkimo konkursas „Seminaro „Pasirengimas įgyvendinti brandos darbą“ organizavimo paslaugos(Centras – paslaugų teikėjas).

Įgyvendinami projektai:

 • Kauno miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginis švietimo projektas „Kaunas - ekologiškas miestas: ekologinio ugdymo inovacijos“ (Centras – pareiškėjas).
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkurso projektas Konkurencingumo didinimas darbo rinkoje ugdant bendrąsias kompetencijas(Centras – pareiškėjas).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2016 m.) Nevyriausybinių organizacijų ir miesto bendruomenės įgalinimo srities prioriteto „Nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimas, organizacinė parama, partnerystės ir tinklaveikos skatinimas“ (Nr. 2016-4-4.1-1) projektas „Vaikų dienos centrų dabuotojų kompetencijų tobulinimas“ (Centras – partneris).
 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Vyresnio amžiaus asmenų medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ (Centras – pareiškėjas).

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos:

 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Pilietiška asmenybė – stipri valstybė“ (Centras – pareiškėjas).
 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas: kokybiškos ir inovatyvios paslaugos“ (Centras – pareiškėjas).
 • ŠMM ir UPC Pedagogų bendruomenės asociacijų projektas „Mokyklos misija: ko (nesi)tikėtis iš pradinės mokyklos?“ (Centras – partneris).
 • Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga partnerystė: inovatyvūs produktai mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimui“ (Centras – pareiškėjas).
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkurso projektas „Asociacijos verslumas = finansinis savarankiškumas“ (Centras – partneris).
 • Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“ projektas „Mokytojų kompetencijų tobulinimas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo link“ (Centras – pareiškėjas).
 • Užsienio reikalų ministerijos „Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos“ projektas „Rytų Ukrainos regiono mokyklų ugdymo proceso kokybės gerinimas pritaikant Kauno švietimo ir ugdymo įstaigų patirtį“ (Centras – pareiškėjas).