I vieta - Viltė Kazlauskaitė, I gimn. kl., „Rudens ramuma“, LSMUG, mokyt. Jolita Grabliauskaitė