15Kauno lopšelio – darželio „Želmenėlis“ ir Aleksandro Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro administracinės komandos, aktyvinamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, nusprendė savo veiklos kokybėje įtvirtinti jau dvejus metus privaloma tapusią priešmokyklinio ugdymo programos įdiegimo sėkmę, pakvietė Kauno ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogus bei pradinių mokyklų pirmokų mokytojas į metodinę valandą – diskusiją, aptarti, kokie gi tie sėkmės laiptai, kuriais tenka kopti priešmokyklinukui, kad taptų sėkmingu pirmoku.

Metodinėje valandoje – diskusijoje dalyvavusios lopšelių – darželių „Sadutės“, „Pagranduko“, „Pasakos“, „Klevelio“, „Girinuko“, Aleksandro Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro ir kitų įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogės vienu balsu tvirtino, kad didžiausia sėkmė – kuomet įstaiga ir šeima dirba kartu vaiko labui. „Ryto“ pradinės, VDU „Atžalyno“ progimnazijos pirmokų mokytojos teigė, kad vaikai ateina laisvesni, gebantys išsakyti savo norus, lūkesčius, bet silpnesnių komunikavimo kompetencijos pagrindų: technologijos iš mūsų vaikų atima kalbėjimo dovaną.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai pageidauja daugiau seminarų, kurie atlieptų praktinius Priešmokyklinio ugdymo programos keliamus iššūkius, nes privalomieji kursai neapibrėžia to, ką reikia žinoti ir dermės laipto tarp pradinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programos beveik nėra. Bendrai pedagogai diskusijos metu išgrynino tokią poreikių giją, kad pirmoji klasė nebūtų streso šaltiniu priešmokyklinukui:

  • Reikalingas nemenkas tėvų indėlis į pagalbą vaikui, kaip kryptingos tėvystės pavyzdys.
  • Yra didelis priešmokyklinio ugdymo kvalifikacinių seminarų, atliepiančių lūkesčius, poreikis.
  • Tėvų švietimas yra stipriausias ramstis ir pagalba ugdytojui.
  • Mažesnio vaikų skaičiaus grupėje poreikis.
  • Paruoštų švietimo pagalbos specialistų būtent tam amžiaus tarpsniui, kad pagalba vaikui būtų tikslinga.
  • Reikia adekvataus ir pamatuoto tėvų požiūrio į savo vaiko gebėjimus, o ne hiperbolizuoto matymo.
  • Būtina didinti vaikų savarankiškumo gebėjimus, mažinant tėvų hiperglobą.
  • Auklėtojoms turėti galimybę užsiauginti savo vaikus nuo lopšelio amžiaus iki priešmokykinio amžiaus.

Organizatoriai, moderavę šią diskusiją, apibendrindami akcentavo, kad labai svarbus yra ugdymo tęstinumas, kaip vieningų susitarimų visuma, kad reikėtų tokius susitikimus ir praktikumus, kurie leistų tarpusavy kalbėtis būtent praktikams, organizuoti sistemingai.

Kauno lopšelio – darželio „Želmenėlis“ direktorė Lina Bagdanavičienė,

Kauno lopšelio – darželio „Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Saulė Šerėnienė

Additional information