1211Kauno pedagogų kvalifikacijos centras partnerio teisėmis dalyvauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projekte „Pažangios LEAN metodologijos taikymas mokyklų demokratinių procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“. Projekto pareiškėjas ir vykdytojas – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija.

Nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose šalies švietimo sistemai keliami ambicingi tikslai: sukurti pažangią, modernią ir stiprią valstybę, pasižyminčią harmoninga visuomenės, ekonomikos ir valdymo derme. Prioritetiniuose ES ir Lietuvos švietimo politikos dokumentuose aukštesniųjų gebėjimų ugdymas nurodomas kaip itin svarbus šalių gerovės kūrimo ir pažangos veiksnys. Investicijos į mokymo sritį būtinos, nes švietimas ir aukšto lygio gebėjimai yra svarbiausi strateginiai šiandienos ekonomikos augimo veiksniai.

Šiuo metu silpniausios Lietuvos mokyklų pačios svarbiausios veiklos sritys – ugdymas ir mokymasis, pagalba mokiniui. Ir tarptautinių, ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis, Lietuvos mokinių mokymo(si) rezultatai netenkina švietimo bendruomenės ir visuomenės lūkesčių. Šalyje daug mokinių, kurių pasiekimai yra žemi, ir mažai tų, kurie geba pasiekti aukščiausius pasiekimų lygmenis. Ugdymo kokybės, mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas – vienas iš svarbiausių Lietuvos švietimo tobulinimo uždavinių.

Įgyvendinamo projekto tikslas – pagerinti 8 klasės mokinių matematikos pasiekimus. Telkiant mokyklų bendruomenes bus siekiama mokinių pasiekimų gerinimo ir mokyklų demokratinių procesų tobulinimo. Projekto metu bus diegiama inovatyvi, pažangi, dar Lietuvos mokyklose netaikyta „Lean in Team“ metodologija. Numatomi projekto rezultatai ir nauda: geresni mokinių matematikos pasiekimai; aukštesnė pamokų kokybė; stipresnis ir aktyvesnis mokyklų demokratinis gyvenimas; sustiprėjusi nuolatinės refleksijos ir nuolatinio vertinimo kultūra mokyklose; aktyvesnis tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą; pagerėjęs mikroklimatas ugdymo įstaigose, socialinė emocinė gerovė.

Šis inovatyvus projektas – kolegialios partnerystės sinergija, užtikrinanti veiksmingus pokyčius tobulinant ugdymą vardan geresnių ugdymo rezultatų. 

Additional information