Įstaigos taryba

   KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRO TARYBA


Pirmininkas
– Alvydas Bakutis, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas, tel. (8 37) 32 40 52

Sekretorė – Jūratė Slavinienė, Kauno Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos pirmininkė

 

Nariai:

 • Stanislovas Milašius, Kauno Kovo 11-osios gimnazijos direktorius;
 • Dalia Lapėnienė, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė – daugiafunkcio centro direktorė;
 • Laimutis Jankauskas, Kauno Jaunųjų turistų centro direktorius;
 • Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė;
 • Jūratė Šleinytė, VDU Muzikos akademijos docentė, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė;
 • Vilija Barzdžiuvienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus pavaduotoja. 

   
   KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRO TARYBOS FUNKCIJOS

 

 • teikia siūlymus ir pritaria Centro metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklėms ir teikia siūlymus direktoriui Centro veiklos organizavimo klausimais;
 • teikia siūlymus direktoriui dėl darbuotojų skatinimo, ūkinės finansinės veiklos organizavimo, vidaus audito vykdymo;
 • teikia siūlymus direktoriui dėl darbuotojų darbo sąlygų gerinimo;
 • suderina Centro nuostatų projektą, pakeitimus ir papildymus;
 • svarsto kontroliuojančių organizacijų audito pažymas, teikia siūlymus direktoriui dėl Centro veikos tobulinimo;
 • skiria atstovą į atviro konkurso Centro direktoriaus pareigoms užimti komisiją.