Ugdymo turinio įgyvendinimas nuotoliniu būdu

2020 m. kovo mėnesį prasidėjęs nuotolinis ugdymas mokyklose įnešė nemažai sumaišties – mokykloms teko ne tik pergalvoti ugdymo turinį, susitarti su mokytojais, kaip jie turi dirbti, tačiau atrasti ir tinkamiausius technologinius sprendimus.  Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos  mokytojai, siekdami plėtoti ugdymo įvairovę ir užtikrinti pamokų ir žinių kokybę, žinias gilino seminaruose, skatino savivaldų mokymąsi taikydami IKT, kitus aktyviuosius metodus, analizavo nuotolinio mokymo teigiamus ir neigiamus aspektus, ieškojo būdų, kaip ugdymo turinį įgyvendinti nuotoliniu būdu. Kovo 25 d. gimnazijos mokytojai dalinosi gerąja patirtimi Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuotame gerosios patirties sklaidos renginys „Ugdymo turinio įgyvendinimas nuotoliniu būdu“. Renginį organizavo ir moderavo direktorės pavaduotoja Vilija Barzdžiuvienė, dalyvius pasveikino Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktorė Undinė Diana Tumavičienė.

Juozo Grušo meno gimnazija įgyvendina savitos pedagoginės sistemos – Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla – sampratos elementus, tad sprendimai, organizuojant nuotolinį dailės mokymą, buvo saviti, pritaikant vaizduojamosios ir taikomosios dailės sritis visose klasėse. Dailės mokytojos metodininkės Aušra Lavickienė ir Jūratė Gudžiuvienė​ pranešime ,,Nuotolinės dailės pamokos: dalinamės patirtimi“ kalbėjo apie organizuotą kokybišką kūrybinį procesą, parinktus efektyvius metodus ir teorinių žinių įsisavinimo būdus šiuolaikinėmis IKT priemonėmis, kad mokinys nepatirtų mokymosi nuostolių.​ Mokytojų pateikti pavyzdžiai tik įrodė, kad dailės ir technologijų pamokos, darbuojantis nuotoliniu būdu, išliko įdomios, įgyvendinamo turinio, teikiančios geras emocijas.​

Pradinių klasių mokytojos metodininkės Erikos Gylienės pranešime ,,Bendradarbiavimo galimybės, ugdant nuotoliniu būdu“ akcentuojama mokytojo glaudaus bendradarbiavimo su kolegomis, mokiniais, jų tėvais svarba ir teigiama įtaka mokinių pasiekimams. Bendradarbiaujant su kolegomis ir vyresniųjų klasių mokiniais organizuojamos akcijos, viktorinos, su dailininkais vedamos dailės ir technologijų pamokos, organizuojamos virtualios parodos, renginiai. Mokiniai, pasirinkę jiems patinkančią sritį, tampa mokytojais ir veda pamoką ar jos dalį: kasdienę rytinę mankštą, mokomųjų dalykų bei menų pamokas. Skiriamas laikas pokalbių valandėlėms mokiniams aktualiomis temomis. Į veiklą įtraukiami ir tėvai: nuotoliniu būdu organizuojamos šeimų kūrybinės dirbtuvės. Mokytojos Erikos mokiniai tik pirmokai, todėl toks bendradarbiavimas, kuris  grindžiamas tarpusavio sutarimu, pasitikėjimu, abipuse pagarba mažiausiems garantuoja saugumą, todėl nuotolinis mokymas(is) nevirsta kančia.

Geografijos mokytojos Indrės Adomaitienės pranešime ,,Nuotolinė geografija: praktika ir sėkmės“ kalbėjo apie geografijos ugdymui atrinktas ir sėkmę pamokos organizavimui nešančias skaitmenines aplinkas, kurios sukuria motyvuojančią ir sudominančią pamoką mokiniams. Išnaudojamos Ofice365 galimybės padeda sukurti dalyko temų nuoseklumą. Komandinio darbo organizavimas per Teams kambarių sudarymą ir pamokų bloknoto bendradarbiavimo galimybės suteikia daug progų mokytis bendravimo, pagarbos kitam, susitarimų, vieningo tikslo siekimo ir gebėjimų išklausyti kitus. Dalyko turinio įvairovę papildo bendraminčiai iš kitų Lietuvos mokyklų, kurie geba, nori ir padeda sukurti įdomesnę pamoką mokiniams. Mokytoja įsitikinusi, kad nuotolinis mokymas gali suartinti, tik reikia pasistengti išnaudoti turimas skaitmenines aplinkas ir įrankius.

Matematikos mokytoja ekspertė Odeta Stanevičienė kalbėdama apie „Ugdymo medžiagos ruošimą, pateikimą bei vertinimą nuotolinėse matematikos pamokose“ pristatė plačiai naudojamą Moodle aplinką, kuri padeda kuriant dinamiškus kursus, talpinant dokumentus ir mokomąją medžiagą, sekant ir analizuojant mokinių pasiekimus ir pažangą. Taip pat kalbėjo apie Teams platformos galimybes ir panaudojimą matematikos pamokose: suburtas komandas, sukurtas užduotis (individualias ir grupines), išsaugomą pamokų medžiagą. Maloniai nustebino mokytojos vykdyta apklausa mokiniams ,,Didžiausi matematikos nuotolinio mokymosi pliusai ir minusai“, kurioje mokiniai pliusų išvardino daugiau nei minusų.

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Rasa Urbutienė kalbėdama apie „Mokinių įgalinimą, sutelkiant jų dėmesį nuotoliniu būdu“ akcentavo didžiausią nuotolinio mokymo trūkumą – dėmesio nesutelkimą ir dalinosi patirtimi, kaip padėti mokiniams  sukaupti dėmesį ilgesnį laiką ir kokie būdai šią problemą padeda spręsti. Kahoot, Socrative  – smagūs internetiniai įrankiai, kurie lietuvių kalbos pamokoje tarnauja mokymuisi, žinių įtvirtinimui, knygų analizei, darbui grupėse, projektinei veiklai ir žinių tikrinimui. Taip pat mokytoja akcentavo individualių konsultacijų svarbą dvyliktokams – tai tiesioginį rašinių taisymą, kurio nauda neabejoja nei mokytoja, nei abiturientai.

Nuotolinis mokymas parodė tiesą – pamokos jau negalės būti tokios, kokios buvo anksčiau. Niekas neabejoja, kad kai į mokyklą sugrįšime, ,, klasėje atrodys/ Taip, kaip buvę:/ Seni suolai eilėm,/ Juoda lenta…“, bet visi mokytojai puikiai žino, kad pamokos jau niekada nevyks tik su kreida.

 

Informaciją parengė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Rasa Urbutienė